Profesor nadzwyczajny w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Rektor Uniwersytetu Opolskiego na wniosek Dziekana Wydziału Ekonomicznego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w Katedrze Finansów i Rachunkowości w Wydziale Ekonomicznym.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,

 • kwestionariusz osobowy, CV i życiorys naukowy,

 • zestawienie opublikowanych prac naukowych przed i po habilitacji,

 • informacja o przebiegu pracy zawodowej i organizacyjnej ,

 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem

pracy w przypadku wygrania konkursu,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

KANDYDACI NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO POWINNI:

 • posiadać tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, finanse lub nauki o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji badawczej w zakresie rachunkowości,

 • posiadać dorobek naukowy z zakresu rachunkowości potwierdzony publikacjami,

 • wykazać się doświadczeniem badawczym potwierdzonym udziałem w projektach badawczych własnych oraz zespołowych prowadzonych w kraju i/lub za granicą,

 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z dziedziny rachunkowości i podstaw finansów,

 • wykazać się dorobkiem jako promotor prac dyplomowych i magisterskich.

Dokumenty należy złożyć do dnia 29 maja 2014 r., w Sekretariacie Wydziału

Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego , ul. Ozimska 46 a, 45-054 Opole .

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.