Zatrudnienie na stanowisku: Referent

Konkurs na stanowisko
w Biurze Zamówień Publicznych


WYMAGANIA OBLIGATORYJNE:

 • Wykształcenie wyższe;

 • Doświadczenie w pracy związanej z wyszukiwaniem ofert i dokonywaniem zakupów lub stosowaniem prawa zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;

 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach tekstowych oraz arkuszach kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office;

 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista oraz miła aparycja;

 • Umiejętność organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów


WYMAGANIA FAKULTATYWNE:

 • Umiejętność sporządzania i redagowania wzorów umów, pism, sporządzania protokołów;

 • Co najmniej sześcio- [6] miesięczne doświadczenie w procedurze zamówień publicznych po  stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;

 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;

 • Znajomość podstawowych zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w  szczególności w zakresie udzielania zamówień publicznych na ich potrzeby;

 • Umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych.


OPIS STANOWISKA:

 • Przygotowywanie dokumentacji źródłowych (w tym między innymi: dokumentów wymaganych przez Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim, opisów przedmiotu zamówienia we współpracy z odpowiednią uczelnianą jednostką merytoryczną) pozwalających na przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji przetargowej przez zespół prowadzący postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych;

 • Prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych dla zamówień, dla których nie jest wymagane stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym wykonywane zapytań ofertowych, prowadzenie oceny ofert) oraz współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu Opolskiego w powyższym zakresie;

 • Ustalanie wartości zamówienia;

 • Archiwizowanie sporządzonych dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań.


WARUNKI PRACY:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • Świadczenia socjalne; 

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech [ 4 ] godzin;

 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach.


DOKUMENTY:

 1. Kwestionariusz osobowy;

 2. List motywacyjny,

 3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej,

 4. Oświadczenie o niekaralności


Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz.1781)”.

Do oferty o pracę można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Termin złożenia dokumentów: do dnia 19.07.2024 r. do godz. 15.00


Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 • osobiście w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego, pokój 26, ul. Oleska 48, w godzinach 8.00-15.00;

 • drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Biura.


Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego”, na adres: Uniwersytet Opolski, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Oleska 48, 45-052 Opole.


DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI I PROCESU WYBORU

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego, pokój 25, ul. Oleska 48, Opole

 2. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych kandydatów

 3. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 4. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 5. Informujemy, iż nadesłanych ofert i dokumentów nie zwracamy. Zgłoszenia i dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 452 7063 lub (77) 452 7064 w godz. 8.00 do 15.00.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: zgodnie z ogłoszeniem.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)

.