Zatrudnienie na stanowisku: Technik analityk

Technik analityk

Pracodawca oferuje: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym MCBR i możliwość pracy w nowoczesnym Laboratorium Gleboznawstwa i Gospodarowania Odpadami, wyposażonym w wysokiej klasy aparaturę kontrolno-pomiarową; możliwość prowadzenia badań naukowych i komercyjnych.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (chemia, biotechnologia lub pokrewne), w tym wiedza w zakresie znajomości technik przygotowania próbek do celów analitycznych i w zakresie stosowania technik instrumentalnych w ochronie i inżynierii środowiska;

 • znajomość opracowywania i walidacji metod w laboratorium analitycznym; znajomość teoretyczna i praktyczna technik analitycznych takich jak np. emisyjnej spektrometrii optycznej oraz technik chromatograficznych;

 • mile widziana umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz;

 • znajomość podstawowej statystyki laboratoryjnej;

 • języki: komunikatywna znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B1 w mowie i piśmie);

 • inne wymagania: umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

Zakres Obowiązków

 • pobieraniu, rejestrowaniu i przygotowywaniu prób do badań,

 • sporządzaniu odczynników i roztworów mianowanych,

 • wykonywaniu badań analitycznych w oparciu o normy, specyfikacje, z wykorzystaniem aparatury będącej na wyposażeniu Laboratorium;

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych próbek środowiskowych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP);

 • analizowaniu wyników badań i wskazań urządzeń w zakresie przeprowadzonych prac,

 • utrzymywaniu w dobrym stanie technicznym aparatury, stanowisk pracy, sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz właściwym przechowywaniu odczynników chemicznych;

 • kalibracji aparatury służącej do pomiarów;

 • sporządzaniu raportów z badań i analiz;

 • współpracy z dostawcami surowców, odczynników oraz sprzętu laboratoryjnego;

 • współpracy z jednostkami badawczymi i placówkami naukowymi;

 • dbaniu o dobrą jakość wykonywanych analiz poprzez przeprowadzanie ich zgodnie z ustalanymi instrukcjami pracy i procedurami oraz z uwzględnieniem zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP – ang. Good Manufacturing Practice), a także wymagań norm jakości ISO.

Dokumenty

 • CV wraz z skanami dyplomów potwierdzającymi wykształcenie,

 • kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączeniu)

 • skany dokumentów potwierdzających staż pracy oraz doświadczenie,


Miejsce i Sposób Złożenia Dokumentów

- drogą elektroniczną na adres mcbr@uni.opole.pl

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Termin składania dokumentów:

dokumenty należy złożyć do 12.07.2024 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

KLAUZULA RODO

a podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: pracownik administracyjny.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.