Konkurs na stanowisko: WYKŁADOWCA JĘZYKA ANGIELSKIEGO - DYDAKTYCZNY

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

Kandydat winien:

 1. spełniać wymagania określone w art. 23 ust. 2 pkt 7 oraz art. 119 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego;

 2. posiadać stopnie naukowe (co najmniej) Magistra Filologii Angielskiej, oraz

 3. posiadać doświadczenie i legitymować się stażem pracy (minimalnie 6-letnim) nauczyciela języka angielskiego w szkole średniej lub pracownika dydaktycznego na uczelni wyższej (ewentualna współpraca w systemie zajęć zleconych);

 4. specjalizować się w prowadzeniu profilowanych kursów: język angielski specjalistyczny (różne profile: techniczny, medyczny, biznesowy, prawniczy);

 5. posiadać doświadczenie w obszarze tworzenia programów autorskich oraz doświadczenie w przygotowaniu sylabusów do prowadzenia zajęć profilowanych.


Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

Dodatkowo, Kandydat powinien:

 1. posiadać udokumentowane kwalifikacje do nauczania drugiego języka obcego (preferowane: hiszpański, niemiecki);

 2. posiadać umiejętności poruszania się w systemie USOS (być przygotowanym do pracy w systemie USOS w ramach obowiązków organizacyjnych);

posiadać doświadczenie organizacyjne pracy w uczelnianych centrach językowych lub podobnych w instytucjach edukacyjnych zajmujących się nauczaniem języków obcych.


Wymagane dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO;

2) życiorys zawodowy;

3) odpis dyplomu ukończenia studiów;

4) kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania;

5) wykaz osiągnięć dydaktycznych (ew. publikacji naukowych), udziału w projektach (grantach) naukowych;

6) list motywacyjny (+ możliwe listy referencyjne);

7) wykaz udokumentowany o współpracy z organizacjami i towarzystwami oraz innej działalności społecznej;

8) oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy;

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf


Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć: do 26.07.2024 w Sekretariacie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052 Opole (do godz. 15.00).


lub mailowo na adres: sjo@uni.opole.pl


Termin zgłoszeń upływa 26 lipca 2024 r.

Rozstrzygnięcie: do 29 lipca 2024 r.


Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego.


Inne informacje:

Planowane zatrudnienie od 1 października 2024 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Wykładowca Języka Angielskiego w Studium Języków Obcych Uniwersytetu Opolskiego.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).

.