Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 1. Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki lub równoważny.

 2. Udokumentowany dorobek artystyczny adekwatny do stopnia rozwoju kariery artystyczno-naukowej w postaci udziału w wystawach, konkursach, akcjach artystycznych z zakresu sztuki.

 3. Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu grafiki warsztatowej i cyfrowej.

 4. Minimum 10-letnie doświadczenia w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym

 5. Prowadzenie badań naukowych w zakresie grafiki warsztatowej i cyfrowej

 6. Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów artystycznych.

 7. Umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne w zakresie projektów artystycznych i wystawienniczych.

 8. Udział w warsztatach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych krajowych i międzynarodowych.

 9. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 10. Dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracę artystyczno-naukową.

 11. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu sztuki w j. angielskim

 12. Posiadane umiejętności praktyczne:

 • praca w klasycznych i cyfrowych technikach graficznych

 • znajomość zasad pracy w pracowniach grafiki

 • znajomość procesów poligraficznych i introligatorskich

 • dobra znajomość oprogramowania Adobe

 • umiejętność pracy z aparaturą rejestrującą obraz wideo i fotograficzny

 • edycja i postprodukcja materiałów fotograficznych i wideo

 • biegła obsługa systemów operacyjnych Windows oraz Mac OS X

 1. Posiadane kompetencje społeczne:

 • umiejętność radzenia sobie i podejmowania decyzji w sytuacjach stresujących

 • umiejętność zarządzania czasem

 • zdolności komunikacyjne (interpersonalne)

 1. Umiejętności organizacyjne

 2. Znajomość zagadnień związanych z prawami autorskimi


WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

 • Podanie o zatrudnienie w Instytucie Sztuk Wizualnych UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

 • Kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

 • Dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 • Wykaz dorobku artystycznego, uwzględniający udział w wystawach indywidualnych, zbiorowych, projektach artystycznych, przeglądach sztuki, uzyskane nagrody i wyróżnienia.

 • Portfolio w wersji elektronicznej.

 • Oświadczenie o stopniu znajomości języka polskiego lub certyfikaty (dotyczy obcokrajowców)

 • Oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty

 • Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne na stronie https://www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/rodo2019/INFORMACJA-dla-kandydatow-do-pracy-2019.pdf

 • Oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności)

 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego – osoby, o których mowa w § 2 pkt 1-7 będące obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcami.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wydział Sztuki ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole Sekretariat pok. 1.15

Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Opolskiego) można składać osobiście do dnia 12.07.2024 r. lub przesłać pocztą na adres: Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, ul. Wrocławska 4, 45-707 Opole, pokój 1.15

Komisja zastrzega sobie możliwość rozmowy z wybranymi kandydatami.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem oferty.


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie:http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowejhttp://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: profesora uczelni.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.