Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego – wykładowca/starszy wykładowca

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 • dyplom magistra politologia, nauki społeczne
 • znajomość języka polskiego i języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie w obu językach pracy dydaktycznej;
 • gotowość do obecności w miejscu pracy (tj. Opole, ul. Katowicka 89) min. 3 dni w tygodniu;
 • doświadczenie dydaktyczne w uczelniach akademickich;
 • doświadczenie zawodowe w pracy dziennikarskiej


DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 1. gotowość do podjęcia pracy badawczej i otwarcia przewodu doktorskiego w ciągu dwóch lat od zatrudnienia, z możliwością przejścia na etat badawczo-dydaktyczny

 2. kompetencje pozwalające na prowadzenie zajęć na kierunkach: Dziennikarstwo, PR, Zarządzanie Publiczne, Global Studies (j. ang.), Europa Master (j. ang.)

 3. znajomość polityk europejskich, w szczególności polityki klimatycznej, zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, transformacją energetyczną, Zielonym Ładem ,


WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

 1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;

 2. Dokumenty poświadczające uzyskanie wykształcenie

 3. Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie https://uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania

 4. Życiorys

 5. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

 6. Zgoda na przetwarzanie adresu email.

 7. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności

 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http://bsp.uni.opole.pl/wp-content/uploads/informacja-rodo.pdf

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Odrzucone oferty, w 2 miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Do 05.07.2024 r. godz. 10:00

Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji

Opole, ul. Katowicka 89, pok. 309


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: profesora

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.