Specjalista analityk ds. aparatury. Analityk do Laboratorium Bezpieczeństwa i Jakości Żywności

Specjalista analityk ds. aparatury

Analityk do Laboratorium Bezpieczeństwa i Jakości Żywności


Pracodawca oferuje: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w uczelni wyższej, możliwość pracy w nowoczesnym laboratorium wyposażonym w wysokiej klasy aparaturę kontrolno-pomiarową; możliwość prowadzenia badań naukowych i uzyskiwania stopni naukowych.


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (chemia, technologia chemiczna, biotechnologia lub pokrewne), w tym wiedza w zakresie znajomości technik przygotowania próbek do celów analitycznych i w zakresie stosowania technik instrumentalnych w analizie żywności;

 • doświadczenie w opracowywaniu i walidacji metod w laboratorium analitycznym; znajomość teoretyczna i praktyczna technik analitycznych takich jak chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa; umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania analiz;

 • znajomość podstawowej statystyki laboratoryjnej;

 • języki: komunikatywna znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B1 w mowie i piśmie);

 • inne wymagania: umiejętność pracy w zespole, kreatywność.


Zakres obowiązków:

 • przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej w zakresie zastosowania techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej (LC-MS/MS), chromatografii gazowej(GC-MS/MS); wykonywanie ekstraktów za pomocą techniki ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i ekstrakcji rozpuszczalnikowej;

 • wykonywanie analiz chromatograficznych dla surowców i produktów żywnościowych zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP);

 • samodzielne opracowywanie, szukanie i wdrażanie usprawnień procesów analitycznych w laboratorium;

 • prowadzenie dokumentacji analitycznej zgodnie z systemem GLP, w tym raportów laboratoryjnych;

 • rozwój oraz walidacja metod analitycznych w oparciu o aktualne wytyczne dla analiz surowców i produktów żywnościowych;

 • merytoryczna ocena metod analitycznych stosowanych przez producentów żywności, odtwarzanie metod analitycznych producentów oraz analizę substancji zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi.


Dokumenty:

 • CV wraz z dyplomami potwierdzającymi wykształcenie,

 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony www.uni.opole.pl  z Zakładki Pracownik – dokumenty do pobrania),

 • dokumenty potwierdzające staż pracy oraz doświadczenie.


Termin składania dokumentów: 07 października 2022 r.


Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 • osobiście - Biuro Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego (UCTWiT UO), 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 2 (Dom Studenta Kmicic) w godzinach: 8.00-15.00,

 • drogą pocztową - w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Biura UCTWiT UO,

 • na adres e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz, 1696).

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: pracownik administracyjny.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.