Platforma czasopism elektronicznych Uniwersytetu Opolskiego

Platforma czasopism elektronicznych Uniwersytetu Opolskiego


Punktowane czasopisma naukowe:

Economic and Enviromental Studies: kwartalnik wydawany na Wydziale Ekonomicznym od 2001 roku. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin ekonomii i ekologii. Znajduje się na liście B MNiSW (13 punktów za publikację): kliknijFamily Forum: rocznik wydawany w Instytucie Nauk o Rodzinie WT UO od 2011 r. Na łamach publikowane są artykuły z nauk o rodzinie. Znajduje się na liście B MNiSW (5 punktów za publikację). kliknij


Kwartalnik Opolski: periodyk wydawany przez Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 1954 roku. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin fizyki, historii, językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Znajduje się na liście B MNiSW (5 punktów za publikację): kliknij
Liturgia Sacra: półrocznik wydawany od 1995 roku w Instytucie Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin historii sztuki, religioznawstwa, nauk teologicznych. Znajduje się na liście B MNiSW (6 punktów za publikację): kliknij

Fragmenta Naturae: rocznik wydawany wspólnie przez Samodzielną Katedrę Biosystematyki i Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 1961 roku. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin biologii, ekologii i ochrony środowiska. Znajduje się na liście B MNiSW (4 punkty za publikację): kliknij
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne: kwartalnik wydawany na Wydziale Prawa i Administracji od 2003 roku. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin historii, nauki o administracji, prawa i prawa kanonicznego. Znajduje się na liście B MNiSW (20 punktów za publikację):
OSAP na Platformie Czasopism UO – tu, między innymi, przeczytasz artykuły (open access): kliknij
OSAP na stronie WPiA UO: kliknij


Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze: rocznik wydawany w Instytucie Historii od 2002 roku. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o mediach i nauk o polityce. Znajduje się na liście B MNiSW (3 punkty za publikację): kliknij
Studia i Szkice Slawistyczne: rocznik wydawany od 2002 roku w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin historii sztuki, językoznawstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o sztuce. Znajduje się na liście B MNiSW (4 punkty za publikację): kliknij
Studia Miejskie: kwartalnik wydawany na Wydziale Ekonomicznym od 2010 roku. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin ekonomii, geografii, architektury i urbanistyki. Znajduje się na liście B MNiSW (8 punktów za publikację): kliknij

Studia Oecumenica: rocznik wydawany w Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją od 2001 roku. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin filozofii, historii, religioznawstwa, nauk teologicznych i prawa kanonicznego. Znajduje się na liście C MNiSW (10 punktów za publikację): kliknij

Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego: rocznik wydawany od 1968 roku na Wydziale Teologicznym. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin filozofii, historii, religioznawstwa, nauk teologicznych i nauk o rodzinie. Znajduje się na liście B MNiSW (4 punkty za publikację): kliknij
Studia Slavica: rocznik wydawany od 1993 roku wspólnie przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego i Katedrę Slawistyki Uniwersytetu w Ostrawie. Na łamach publikowane są artykuły z dyscyplin językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Znajduje się na liście B MNiSW (7 punktów za publikację): kliknij
Stylistyka: rocznik wydawany w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa od 1992 roku. Na łamach publikowane są artykuły z dyscypliny językoznawstwa. Znajduje się na liście B MNiSW (9 punktów za publikację): kliknij
Explorations: A Journal of Language and Literature: rocznik wydawany od 2013 roku w Instytucie Filologii Angielskiej. Na łamach publikowane są artykuły w języku angielskim, z dyscyplin językoznawstwa i literaturoznawstwa. Znajduje się na liście B MNiSW (5 punktów za publikację): kliknij
Folia Organologica jest recenzowanym międzynarodowym rocznikiem poświęconym organom piszczałkowym i muzyce organowej. Stanowi kontynuację zapoczątkowanego w 2007 r. przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Uniwersytetu Opolskiego i Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu nieperiodycznego cyklu wydawniczego Śląskie organy, którego efektem jest pięć tomów studiów poświęconych tej problematyce. Rocznik prezentuje oryginalne prace naukowe, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu budownictwa organowego i jego historii oraz wykonawstwa muzyki organowej. Czasopismo zawiera również recenzje książek, czasopism i płyt CD, sprawozdania z konferencji organoznawczych oraz przegląd festiwali i koncertów organowych. Rocznik stanowi także międzynarodowe forum dyskusji i wymiany poglądów związanych z organami piszczałkowymi. kliknij

Kwartalnik MEDICAL SCIENCE PULSE (e-ISSN 2544-1620), lista MNiSW- 20 pkt., jest dynamicznie rozwijającym się recenzowanym czasopismem naukowym, adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych, uniwersytetów i innych instytucji badawczych. Misją jest tworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Redakcja przyjmuje do druku prace tylko w języku angielskim. Publikowane są one w następujących działach kwartalnika: Prace oryginalne, Prace poglądowe, Opisy przypadków, Sprawozdania, Komunikaty, nowością jest Sekcja prac dla młodych naukowców. Manuskrypty publikowane są bezpłatnie, w systemie Open Access (złota droga), na licencjach Creative Commons. kliknij


Pozostałe recenzowane czasopisma naukowe:

  • Pogranicze. Polish Borderlands Studies: półrocznik wydawany od 2013 roku w Instytucie Politologii. Na łamach publikowane są artykuły z obszaru nauk humanistycznych i społecznych: kliknij

  • Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego: rocznik wydawany od 2006 roku na Wydziale Teologicznym. Na łamach publikowane są artykuły z dziedziny nauk teologicznych: kliknij

  • Tekstoteka Filozoficzna: rocznik wydawany od 2012 roku w Instytucie Filozofii. Na łamach publikowane są artykuły z dyscypliny filozofii: kliknij


Inne czasopisma:

  • HiStory: czasopismo Koła Naukowego Historyków, wydawane od 2011 roku: kliknij

  • Indeks: pismo Uniwersytetu Opolskiego kliknij

  • Paidagogos: czasopismo wydawane od 2014 roku w Instytucie Studiów Edukacyjnych: kliknij


.