Adiunkt w Instytucie Fizyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
 ogłasza konkurs na stanowisko


Adiunkta 

w Instytucie Fizyki


Wymagana dokumentacja:

Podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO.

Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych.

Życiorys zawodowy.

Wykaz publikacji.

List referencyjny od samodzielnego pracownika naukowego.

Kwestionariusz osobowy.

Zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz na zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów I° i II° kierunku fizyka.


Preferowane będą osoby, które posiadają kwalifikacje i dorobek naukowy w zakresie fizyki teoretycznej, w szczególności w badaniach związanych z dynamiką układów otwartych, zarówno klasycznych, jak i kwantowych, technikami analitycznymi oraz wspomaganiem numerycznym. Kandydat powinien udokumentować kwalifikacje w organizacji i prowadzeniu zajęć konwersatoryjnych oraz zajęć z technik komputerowych dla studentów kierunku fizyka oraz innych (niefizycznych) kierunków studiów.

Termin i miejsce składania zgłoszeń:

Termin składania zgłoszeń upływa 9 stycznia 2015 r.

Sekretariat Instytutu Fizyki,

ul. Oleska 48, 45-052 Opole.


Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka polskiego w mowie. 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.