Adiunkt w Instytucie Matematyki i Informatyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
 w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta

w Instytucie Matematyki i Informatyki


Zainteresowane osoby proszone są o składanie w sekretariacie Instytutu Matematyki
i Informatyki następujących dokumentów:

podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego, 

życiorys,

odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka,

wykaz publikacji,

kwestionariusz osobowy,

list referencyjny. 

Warunkiem zatrudnienia jest spełnienie wymagań ustawowych i zaliczenie kandydata do minimum kadrowego kierunku matematyka prowadzonego na Uniwersytecie Opolskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz znajomość języka polskiego w mowie.

posiadają dorobek naukowy z zakresu statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych, wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego, 

posiadają doświadczenie w nauczaniu  na kierunku matematyka, ze szczególnym uwzględnieniem, statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych, analizy matematycznej,

władają biegle językiem angielskim,

posiadają udokumentowane dodatkowe umiejętności praktyczne lub dodatkowe wykształcenie, 

są dyspozycyjne. 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Termin składania podań upływa 8 stycznia 2015 r.

.