Profesor nadzwyczajny lub zwyczajny w Instytucie Fizyki

Rektor Uniwersytetu Opolskiego na wniosek Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w Instytucie Fizyki


Wymagana dokumentacja:

 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO.
 2. Odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego profesora nauk fizycznych lub stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych.
 3. Życiorys zawodowy.
 4. Krótki opis głównych kierunków badań oraz osiągnięć naukowych.
 5. Wykaz publikacji; należy wskazać najważniejsze, opisać ich cytowalność.
 6. Informacja o udziale w realizacji projektów badawczych.
 7. Informacja o współpracy z organizacjami, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
 8. Krótki opis przyszłych planów badawczych, w szczególności badań które kandydat zamierza podjąć w IF UO.
 9. Krótki opis aktywności dydaktycznej.
 10. Kwestionariusz osobowy.
 11. Zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz na zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku fizyka i do minimum kadrowego do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych.

Preferowane będą osoby, które posiadają udokumentowany dorobek badawczy w zakresie fizyki doświadczalnej, w szczególności fizyki ciała stałego i/lub fizyki obliczeniowej oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim. Pożądana jest znajomość metod badawczych fizyki jądrowej.

Termin i miejsce składania zgłoszeń:

Termin składania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2015 r.
Sekretariat Instytutu Fizyki,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole.


Konkurs może być zamknięty bez wskazania kandydata. Planowane zatrudnienie od 1 października 2015 r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.