Adiunkt z habilitacją w Instytucie Fizyki

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
 ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta z habilitacją w Instytucie Fizyki

Wymagana dokumentacja:

 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO.
 2. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk fizycznych.
 3. Życiorys zawodowy.
 4. Krótki opis głównych kierunków badań oraz osiągnięć naukowych.
 5. Wykaz publikacji; należy wskazać najważniejsze, opisać ich cytowalność.
 6. Informacja o udziale w realizacji projektów badawczych.
 7. Informacja o współpracy z organizacjami, instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.
 8. Krótki opis przyszłych planów badawczych, w szczególności badań, które kandydat zamierza podjąć w IF UO. 
 9. Krótki opis aktywności dydaktycznej.
 10. List referencyjny od samodzielnego pracownika naukowego.
 11. Kwestionariusz osobowy.
 12. Zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej oraz na zaliczenie do minimum kadrowego dla studiów kierunku fizyka i do minimum kadrowego do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych.

Preferowane będą osoby, które posiadają udokumentowany dorobek badawczy w zakresie fizyki doświadczalnej, w szczególności fazy skondensowanej, pożądana jest znajomość technik badawczych fizyki jądrowej, wysoki poziom kompetencji w wykorzystywaniu metod numerycznych w badaniach oraz doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim. 


Termin i miejsce składania zgłoszeń:

Termin składania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2015 r.
Sekretariat Instytutu Fizyki,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole.


Konkurs może być zamknięty bez wskazania kandydata.

Planowane zatrudnienie od 1 października 2015 r. 

Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka polskiego w mowie. 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


.