Uwaga pracownicy - trwa rekrutacja ERASMUS+

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga pracownicy - trwa rekrutacja ERASMUS+

Obecna rekrutacja w ramach programu ERASMUS+ dotyczy roku akademickiego 2019/2020. Aplikować mogą pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni. Termin zgłoszeń upływa 26.06.2019 r.

W ramach dostępnej puli miejsc można starać się o stypendium na:


1.
Wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni robocze – liczba przyznanych dni wyjazdowych będzie uzależniona od dostępności środków finansowych) w ramach, którego należy przeprowadzić min. 8 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami w uczelni partnerskiej. Wyjazd jest możliwy tylko w oparciu o aktualnie obowiązujące umowy międzyuczelniane danej jednostki UO - tutaj lista. Dokładny program prowadzanych zajęć, wskazanie grupy docelowej jest ustalane w porozumieniu z uczelniami partnerskimi.

Program Erasmus+ oferuje również możliwość realizacji wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem (STA+STT). Może być to np. specjalistyczne szkolenie mające na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych lub umiejętności w zakresie opracowywania programów nauczania. W przypadku wyjazdu dydaktycznego połączonego ze szkoleniem wymagana liczba godzin dydaktycznych do przeprowadzenia zostaje zmniejszona z 8 do 4 godzin dydaktycznych tygodniowo bądź w odpowiednio krótszym czasie.
Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są tutaj.

2.
Wyjazd pracownika (dotyczy również pracowników administracyjnych) w celach szkoleniowych. Wyjazd trwający około tygodnia (minimum 2 dni robocze – liczba przyznanych dni wyjazdowych będzie uzależniona od dostępności środków finansowych), w ramach którego realizuje się indywidualny program szkolenia ustalony z instytucją przyjmującą, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracownika (w zakresie dziedziny wynikającej z zakresu obowiązków) jak i rozwój internacjonalizacji Uniwersytetu Opolskiego. Wyjazd może być realizowany zarówno w uczelniach partnerskich UO jaki i innych uczelniach (nie ma wymogu posiadania zawiązanej umowy międzyuczelnianej) i instytucjach badawczych w krajach Programu pod warunkiem, iż wyjazd wpisuje się w cele określone powyżej. Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są tutaj.


Wszystkie osoby zainteresowane, zapraszamy do zgłoszenia się do Koordynatora Wydziałowego/Instytutowego Erasmus+  w danej jednostce UO bądź do bezpośredniego przełożonego, wypełnienia odpowiedniego wniosku wyjazdowego (formularze poniżej) i przekazanie go Koordynatorowi bądź przełożonemu. Koordynatorzy Erasmus+ bądź Kierownicy Jednostek UO przekazują listy nominacyjne (rankingowe) pracowników wraz z wnioskami wyjazdowymi do Biura Erasmus+ (Collegium Minus, pok. 31).

Wszelkich informacji na temat wyjazdów pracowników w ramach programu ERASMUS+ udziela p. Magdalena Rudy z Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Biuro Programu Erasmus+, Collegium Minus, pok. 31, pl. Kopernika 11a. E-mail: erasmus@uni.opole.pl, tel. 77 541 59 75.

WNIOSEK WYJAZDOWY - Wyjazdy pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wyjazdów łączonych STA+STT
WNIOSEK WYJAZDOWY - Wyjazdy pracowników w celu udziału w szkoleniu

.