Siedemnaście nowych kierunków na UO w roku akademickim 2019/2020!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Siedemnaście nowych kierunków na UO w roku akademickim 2019/2020!

Co roku nasza uczelnia stara się przygotować dla swoich przyszłych studentów ciekawą i jak najbardziej urozmaiconą ofertę. Tym razem proponujemy Wam aż 72 atrakcyjne kierunki studiów, w tym siedemnaście nowych. Coś dla siebie znajdzie każdy – miłośnik humanistyki, fan najnowszych technologii, ktoś marzący o pracy z dziećmi, o leczeniu ludzi, pragnący poznawać języki obce czy tajniki chemii, mający aspiracje artystyczne.

Wśród naszych propozycji są kierunki tak popularne jak medycyna, psychologia czy prawo, ale też nowe, m.in. nutribiochemia, biomonitoring, języki obce w turystyce czy edytorstwo.

Nowe kierunki na UO w roku akademickim 2019/2020

Angewandte Germanistik (studia drugiego stopnia)

Na podstawie złożonego egzaminu magisterskiego absolwenci uzyskują tytuł magistra Angewandte Germanistik i posiadają kompetencje językowe na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Bałkańska turystyka kulturowa (studia pierwszego stopnia)

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych i wykształcenie podstawowych umiejętności niezbędnych w pracy w sektorze usług turystycznych. Studentów obowiązuje także 3-tygodniowa praktyka zawodowa.

Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych – serbski oraz angielski – z zajęciami z zakresu m.in. geografii, historii oraz krajoznawstwa i turystyki. Program studiów uzupełniają przedmioty humanistyczne. 

Biomonitoring (studia pierwszego stopnia)

Studia pierwszego stopnia na kierunku Biomonitoring kierowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych, oraz wiążących swoją przyszłość zawodową z pracą wymagającą posiadanie umiejętności oceny wpływu wszystkich rodzajów działalności człowieka na środowisko przyrodnicze z wykorzystaniem wiedzy na temat organizmów żywych i ich związku z otaczającym środowiskiem. Celem kształcenia jest zdobycie szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu: nauk przyrodniczych o organizmach, populacjach, ekosystemach oraz ich relacjach ze środowiskiem i wzajemnych interakcjach.

Design i komunikacja społeczna (studia pierwszego stopnia)

Studia pierwszego stopnia przygotowują do podjęcia i realizowania badań i analiz w obszarze projektowania społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu komunikacyjnego (wizualnego, graficznego, językowego).

Student będzie uczył się prowadzić badania ewaluacyjne, etnograficzne, oraz analizy jakościowe, ilościowe, sieciowe i wizualne z wykorzystaniem programów komputerowych wspomagających badacza (SPSS, Atlas.TI, Gephi, NodeXL, Limesurvey i inne).

Edytorstwo (studia pierwszego stopnia)

Studia adresowane są do absolwentów szkół średnich, którzy chcą w przyszłości zajmować się zawodowo redakcją tekstów, składem czy też obróbką graficzną publikacji; osób, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w zakresie redakcji, składu i projektowania. Kształcenie na studiach licencjackich (3-letnich) stacjonarnych odbywa się w następujących obszarach kształcenia do wyboru: zarządzanie wydawnictwem i projektowanie publikacji.

English Philology – Teacher Training Programme (studia drugiego stopnia)

Our students finish their studies with strong communication skills in English in writing and speaking, ability to search for information in various sources, to analyze and synthesize information, and to work effectively both independently and in teams. They are well prepared for a teaching career. The acquired skills and knowledge enable them to seek employment in public and private schools at all educational levels, language schools as well as cultural institutions, business or service sectors that require proficient command of English and liberal arts education.

Język czeski w sektorze usług (studia pierwszego stopnia)

To innowacyjny kierunek, nastawiony na kształcenie nowego typu kadr, zapewniających wsparcie językowe, organizacyjne, administracyjne podmiotom prowadzącym międzynarodową współpracę (np. transgraniczną). Odpowiada na zapotrzebowanie lokalnych przedsiębiorców, upominających się o osoby znające bardzo dobrze język czeski oraz wyposażone w wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zarządzania projektami. Absolwent uzyskuje również doświadczenie zawodowe (w ramach praktyk), w ramach studiów istnieje możliwość starania się o płatne staże w ramach różnych działań podejmowanych przez UO.

Języki obce w służbie publicznej (studia pierwszego stopnia)

Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych tj. opanowaniu dwóch języków obcych (rosyjskiego na poziomie C1 i angielskiego na poziomie B2) oraz zdobyciu podstaw sprofilowanych pod kątem pracy w administracji i biznesie oraz szeroko pojmowanej służbie publicznej. Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych z przedmiotami społeczno-administracyjnymi (np. wybrane zagadnienia z prawa administracyjnego, marketing w sektorze publicznym, etyka służby publicznej, itp.) oraz przedmiotami z zakresu nowych technologii (narzędzia informatyczne w pracy biurowej, zintegrowane systemy zarządzania w urzędach, itp.).  

Języki obce w turystyce (studia drugiego stopnia)

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy wymagającej znajomości języków obcych oraz orientacji w turystyce. Program został opracowany tak, by umożliwić połączenie zajęć językowych z zajęciami z zakresu m.in. krajoznawstwa, turystyki, historii i geografii. Program studiów uzupełniają inne przedmioty humanistyczne i społeczne. Język wykładowy: rosyjski/czeski,  angielski, polski.

Lingwistyka stosowana (studia pierwszego stopnia)

Studia wyposażają absolwenta w sprofilowane zawodowo kompetencje językowe, komunikacyjne oraz interkulturowe, podbudowane wiedzą o realiach kulturowych krajów, z którymi związane są studiowane języki. W trakcie studiów absolwent nabędzie znajomość języka angielskiego na poziomie C1) oraz coraz bardziej przydatnego języka chińskiego od podstaw na poziomie płynnej komunikatywności (B2). Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata lingwistyki stosowanej i jest przygotowany do organizowania pracy, podejmowania samodzielnych decyzji, kompetentnej obsługi petentów oraz prowadzenia spraw instytucji.

Logopedia z językiem polskim jako obcym (studia pierwszego stopnia)

Studia są kierowane do osób chcących pracować w zawodzie logopedy i lektora języka polskiego jako obcego. Student otrzymuje podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące podstawową, szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa, logopedii  i glottodydaktyki polonistycznej. Zapozna się z lingwistycznymi podstawami logopedii i z niezbędną wiedzą interdyscyplinarną, w tym z obszaru nauk medycznych. Zdobędzie także umiejętność oceny zjawisk logopedycznych, rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz klasyfikowania różnych postaci zaburzeń mowy, pozna także procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Poza tym student nabędzie kompetencje glottodydaktyczne przygotowujące do uczenia języka polskiego obcokrajowców i będzie mógł podjąć pracę w szkołach języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. 

Master of Liberal Arts (studia drugiego stopnia; studia w j. angielskim)

The graduates of Master of Liberal Arts programme at the University of Opole will have achieved an in-depth knowledge of communication, language, culture, and society. They will have explored selected dimensions of linguistics, communication studies, arts and social sciences in the context of the history of human ideas and the functioning of contemporary societies, including their legal and economic perspectives. They will have critically considered the main challenges to global well-being, such as cultural hegemony, gender inequality and media manipulation. They will have pursued an original interdisciplinary curriculum that culminated in a Master’s thesis exploring a chosen problem from a variety of perspectives.

Muzykologia (studia drugiego stopnia)

Niewątpliwym atutem opolskiej muzykologii jest połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, czyli graniem na instrumencie oraz zespołowym muzykowaniem, co jest obce innym muzykologiom w Polsce, które również nie posiadają modułowego sprofilowania studiów. Można śmiało stwierdzić, że muzykologia na UO jest jedyną taką w Polsce. Przyszli muzykolodzy zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale nabywają umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie praktyki muzycznej (w ramach dyscypliny: nauki o sztuce). Jednocześnie profil studiów przewiduje przygotowanie studentów do pracy w obszarze szeroko pojętego dziennikarstwa muzycznego (jako krytycy, redaktorzy czy konferansjerzy muzyczni, dziennikarze lub animatorzy życia muzycznego).

Nutribiochemia (studia pierwszego stopnia)

Absolwent uzyskuje ogólną wiedzę obejmującą podstawy chemii, biochemii i fizjologii, a także zasad żywienia i technologii pozyskiwania i wytwarzania żywności spełniającej współczesne standardy jakościowe. Ponadto posiada umiejętność oceny składu, właściwości fizykochemicznych i użytkowych produktów spożywczych, wraz z potencjalnymi kierunkami ich wykorzystania.

Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do określenia zależności pomiędzy sposobami pozyskiwania żywności, technologią jej przetwarzania, a składem chemicznym i właściwościami użytkowymi, szczególnie w zakresie zaspokajania zróżnicowanych potrzeb pokarmowych. Zna zasady pracy w laboratoriach analitycznych i wykazuje znajomość metod analizy instrumentalnej, które potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania problemów dotyczących sfery żywienia.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w szeroko pojętej sferze kontroli i dystrybucji żywności, w zakresie dbałości o standardy jakościowe produktów rynkowych i odpowiedni dobór produktów żywnościowych z uwagi na ich skład chemiczny.

Pedagogika specjalna ( jednolite magisterskie– decyzja MNiSzW)

Absolwent pedagogiki specjalnej jest przygotowany do organizowania opieki, wychowania i terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Obecnie szkolnictwo dla osób niepełnosprawnych staje się coraz bardziej integracyjne i dlatego zmniejsza się liczba uczniów przebywających w szkołach segregacyjnych a zwiększa liczba osób niepełnosprawnych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Dlatego pedagog specjalny jest potrzebny we wszystkich typach szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież o różnych dysfunkcjach.

Absolwenci znajdą zatrudnienie m.in. w szkołach podstawowych (państwowych i niepublicznych), przedszkolach (państwowych i niepublicznych), ośrodkach wychowawczych rewalidacyjno - resocjalizacyjnych, placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez organizacje pozarządowe, placówkach dla osób z różnymi rodzajami  niepełnosprawności prowadzonych przez służbę zdrowia, placówkach dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności prowadzonych przez pomoc społeczną.

Pedagogika przedszkolna  i wczesnoszkolna ( jednolite magisterskie – decyzja MNiSzW)

Studia na tym kierunku pozwalają na uzyskanie kompetencji z zakresu kształcenia i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wyposażają przyszłych nauczycieli w kompetencje społeczne, stanowiące o gotowości do ich systematycznej i permanentnej pracy nad własnym warsztatem pedagogicznym. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek, który przygotowuje do pracy z dziećmi w placówkach przedszkolnych i klasach I – III szkoły podstawowej, co wymaga specjalistycznego ukierunkowania programu studiów na kształcenie nauczycieli mogących sprostać współczesnym standardom nowoczesnej edukacji dzieci.

Turystyka i wypoczynek (studia pierwszego stopnia)

Celem kształcenia jest przygotowanie zawodowe na poziomie licencjatu absolwentów szkół średnich zainteresowanych prowadzeniem lub obsługą ruchu turystycznego oraz wypoczynkowego. Kierunek ma zapewnić stabilną podstawę  do  wykonywania na rynku turystycznym pracy m.in. w zawodach zwolnionych z egzaminów państwowych od 2015 r. w zakresie: przewodnik regionalny lub/i miejski, pilot wycieczek, pracownik informacji turystycznej, a także przygotowywać do innych form prowadzenia oraz obsługi ruchu turystycznego i wypoczynkowego.

Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej UO, harmonogramu rekrutacji oraz warunków rekrutacji są dostępne tutaj

.