Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa w Katedrze Historii Literatury, Komparatystyki i Antropologii Literackiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego;

 • posiadają poważne osiągnięcia badawcze, organizacyjne i dydaktyczne;

 • posiadają doświadczenie w sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami;

 • specjalizują się problematyce literatury polskiej drugiej połowy XIX i pierwszych dekadach XX wieku, w literaturoznawstwie porównawczym oraz antropologii literackiej.


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego następujące dokumenty:

 • podanie skierowane do JM Rektora,

 • kwestionariusz osobowy,

 • życiorys naukowy i CV,

 • odpis dyplomu dra hab.,

 • wykaz publikacji (a) przed habilitacją, (b) po habilitacji,

 • wybrane (ważniejsze) publikacje z ostatnich 5 lat,

 • informację o dorobku organizacyjnym,

 • informację o dokonaniach dydaktycznych.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 24 lipca 2014 r.

ADRES: Dziekanat Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Opolskiego

pl. Kopernika 11

45-040 Opole

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

.