Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego

 • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego magistra

 • wykaz dorobku naukowego

 • informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych

 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

KANDYDACI NA STANOWISKO ASYSTENTA POWINNI:

 • posiadać stopień magistra w zakresie językoznawstwa konfrontatywnego

 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego

 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych

 • posiadać potwierdzone wysokie kompetencje z językoznawstwa

 • dobrze znać zasady funkcjonowania i obsługi Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów

 • posiadać kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych we wszystkich typach szkół i placówek

 • dobrze znać zasady funkcjonowania i obsługi Systemu Rezerwacji Sal

Dokumenty należy złożyć do dnia 11.07.2014 roku, w Sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl. Staszica 1, 45-052 Opole, pok. 115.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 14.07.2014 r. o godz. 10:00 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl. Staszica 1, 45-052 Opole, pok. 114.

.