Asystenta w Instytucie Matematyki i Informatyki (matematyk)

Konkurs Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Instytucie Matematyki i Informatyki

Zainteresowane osoby proszone są o składanie w sekretariacie Instytutu Matematyki
i Informatyki następujących dokumentów:

1- podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
2- życiorys,
3- odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra matematyki,
4- wykaz publikacji,
5- kwestionariusz osobowy,
6- list referencyjny.

Warunkiem zatrudnienia jest spełnienie wymagań ustawowych oraz znajomość języka
polskiego w mowie.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Preferowane będą osoby, które:
1- posiadają dorobek naukowy z zakresu matematyki finansowej i/lub aktuarialnej,
statystyki, rachunku prawdopodobieństwa lub analizy matematycznej, wskazujący na
możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego,
2- posiadają doświadczenie w nauczaniu na kierunku matematyka, ze szczególnym
uwzględnieniem matematyki finansowej, statystyki, rachunku prawdopodobieństwa,
procesów stochastycznych, analizy matematycznej,
3- władają biegle językiem angielskim,
4- posiadają dodatkowe umiejętności praktyczne lub dodatkowe wykształcenie,
ukończyły studia z informatyki,
5- są dyspozycyjne.
Termin składania podań upływa 3 tygodnie od daty ogłoszenia, to jest 4 lipca 2014 r.

.