Profesor w Katedrze Finansów i Rachunkowości

Rektor Uniwersytetu Opolskiego na wniosek Dziekana Wydziału Ekonomicznego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA w Katedrze Finansów i Rachunkowości w Wydziale Ekonomicznym.

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego
 • kwestionariusz osobowy, CV i życiorys naukowy
 • zestawienie opublikowanych prac naukowych
 • informacja o przebiegu pracy zawodowej i organizacyjnej
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

 

KANDYDACI NA STANOWISKO PROFESORA POWINNI:

 • posiadać tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych,
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu finansów i bankowości,
 • posiadać dorobek dydaktyczny i zainteresowania naukowe odpowiadające profilowi badawczemu,
 • posiadać umiejętności w organizacji i prowadzeniu zespołowych prac naukowych,
 • posiadać długoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych,
 • posiadać doświadczenie jako promotor prac dyplomowych i magisterskich,
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Dokumenty należy złożyć do 17.05.2016 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-054 Opole.
Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 30.05.2016 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

.