Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Logistyki i Marketingu

Rektor Uniwersytetu Opolskiego na wniosek Dziekana Wydziału Ekonomicznego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w Zakładzie Logistyki i Marketingu w Wydziale Ekonomicznym.

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego,
 • kwestionariusz osobowy, CV i życiorys naukowy,
 • zestawienie opublikowanych prac naukowych przed i po habilitacji,
 • informacja o przebiegu pracy zawodowej i organizacyjnej,
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

 

KANDYDACI NA STANOWISKO PROFESORA NADZWYCZAJNEGO POWINNI:

 • posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii lub  nauk o zarządzaniu,
 • posiadać dorobek naukowy obejmujący przede wszystkim publikacje z zakresu logistyki zwrotnej, logistyki zrównoważonej, zarządzania łańcuchami dostaw,
 • posiada tytuł zawodowy inżyniera,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie takich przedmiotów jak zarządzanie logistyczne, logistyka zrównoważona, logistyka zwrotna, ekologistyka, strategiczne zarządzanie łańcuchami dostaw, strategie logistyczne, a także doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia badań empirycznych i aktywnego prezentowania ich wyników na konferencjach naukowych,
 • posiadać doświadczenie w zakresie współpracy z biznesem,
 • biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.

 

Dokumenty należy złożyć do 17.05.2016 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-054 Opole.

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 30.05.2016 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.