Adiunkt w Zakładzie Logistyki i Marketingu

Dziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Logistyki i Marketingu w Wydziale Ekonomicznym.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • wykaz dorobku naukowego
 • informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:

 • posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub nauki o zarządzaniu,
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych z takich obszarów tematycznych, jak: logistyka, zarządzanie,
 • posiadać dorobek naukowy (publikacje) obejmujący m.in. logistykę, marketing i zarządzanie,
 • posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia badań empirycznych i aktywnego prezentowania ich wyników na konferencjach naukowych,
 • posiadać doświadczenie w zakresie współpracy z biznesem,
 • biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.

 

Dokumenty należy złożyć do 17.05.2016 r. w Sekretariacie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, ul. Ozimska 46 a, 45-054 Opole.

Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 30.05.2016 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

.