Konkurs na stanowisko Administratora sieci komputerowych LAN/MAN w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Opolskiego

I. Opis stanowiska pracy:

Głównym zadaniem osoby pracującej na stanowisku „Administrator sieci komputerowych LAN/MAN” będzie utrzymanie i rozwijanie sieci LAN/MAN oraz świadczenie usług wsparcia technicznego w środowisku sieciowym. Ponadto do Administratora sieci będzie należało m.in:

 • Bieżąca obsługa urządzeń aktywnych sieci (routery, switche, firewalle) oraz kablowej infrastruktury sieciowej (światłowodowej i UTP), a także bezprzewodowej (kontrolery i punkty dostępowe WiFi).
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej posiadanej infrastruktury sieciowej.
 • Rozwijanie sieci, monitorowanie sieci, wykonywanie zaawansowanej diagnostyki pojawiających się problemów i incydentów.
 • Zapewnianie poprawnego funkcjonowania sieci i jakości świadczonych usług sieciowych.
 • Udział w realizowanych projektach z zakresu rozbudowy sieci, jak i podnoszenia jej bezpieczeństwa.

II. Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (Informatyka, Telekomunikacja) lub też doświadczenie zawodowe potwierdzające posiadanie umiejętności z zakresu obsługi i administracji siecią, mile widziane będą certyfikaty; Cisco (CCNA, CCNP i CCIE), Juniper (JNCIA-JUNOS, JNCIS-SEC, JNCIA-EX).
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień sieciowych, m.in: routing, switching.
 • Praktyczna znajomość obsługi i konfiguracji urządzeń Cisco i Juniper (serii Catalyst i MX).
 • Dobra znajomość protokołów sieciowych warstwy drugiej L2 (STP, MSTP, PVST, DTP, VTP, VLAN i trzeciej L3 (RIP, EIGRP, IS-IS, OSPF, BGP,MPLS)
 • Znajomość technologii z obszaru bezpieczeństwa sieci tj.: firewalle (Cisco; PIX/ASA, Juniper SRX), serwery autoryzacji (RADIUS, LDAP), VPN, IPS, IDS, IDP.
 • Dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację oraz czytanie
  dokumentacji technicznych.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 2. Wysoki poziom kultury osobistej
 3. Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy
 4. Umiejętność pracy w zespole

IV. Oferujemy:

 • Stabilne wynagrodzenie i umowę o pracę.
 • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach.
 • Dostęp do najnowszych technologii i urządzeń sieciowych.
 • Praca w zespole specjalistów z branży IT.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny
 2. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających zdobyte dotychczas doświadczenia zawodowe
 3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów: do dnia 26 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00
 2. Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
 • osobiście w pokoju 204 (II piętro), budynek Centrum Informatycznego, ul. Oleska 48 w godzinach pracy tj. 8.00 – 16.00;
 • drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Centrum Informatycznego.
 • na adres e-mail: praca-ci@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko administratora sieci na adres:

Uniwersytet Opolski
Centrum Informatyczne,

ul. Oleska 48,

45-052 Opole

VII. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i procesu wyboru

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w Centrum Informatycznym
  w pok. 204, ul. Oleska 48, w dniach 28.04 - 29.04.2015 r. od godz. 9.00
 2. Aby rekrutacja przebiegała sprawnie, każdy z kandydatów otrzyma na adres e-mail (podany w pkt. V. 3. Wymagane dokumenty) informację o planowanej godzinie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych kandydatów
 4. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym
 5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty
 6. Informujemy, iż nadesłanych ofert i dokumentów nie zwracamy. Zgłoszenia i dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 4527090 do 95 w godz. 9.00 do 15.00
Opole, dn. 15 kwietnia 2016 roku

.