Konkurs na stanowisko Specjalista - informatyk w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Opolskiego

I. Opis stanowiska pracy:

Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za:

 • Bezpośrednie wsparcie techniczne użytkowników uczelnianych systemów (m.in. USOS) i aplikacji użytkowych.
 • Instalacje i konfiguracje sprzętu i oprogramowania.
 • Wybór i zakup sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie zakupów sprzętu, oprogramowania i usług.
 • Obsługę administracyjno-biurową Centrum Informatycznego.
 • Pomoc przy wszelkich pracach z zakresu IT.

II. Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (Informatyka) lub też doświadczenie zawodowe potwierdzające posiadanie umiejętności w zakresie szeroko pojętej technologii informacyjnej.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień prawnych dotyczących licencji oprogramowania.
 • Praktyczna znajomość obsługi programów biurowych.
 • Znajomość podstaw języka programowania SQL
 • Dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację oraz czytanie dokumentacji technicznych.

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 2. Wysoki poziom kultury osobistej
 3. Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy
 4. Umiejętność pracy w zespole
 5. Komunikatywność

IV. Oferujemy:

 • Stabilne wynagrodzenie i umowę o pracę.
 • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach.
 • Dostęp do najnowszych technologii i urządzeń sieciowych.
 • Praca w zespole specjalistów z branży IT.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys i list motywacyjny.
 2. Kserokopie świadectw pracy potwierdzających zdobyte dotychczas doświadczenia zawodowe.
 3. Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonym terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów: do dnia 26 kwietnia 2016 r. do godz. 12.00
 2. Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
 • osobiście w pokoju 204 (II piętro), budynek Centrum Informatycznego, ul. Oleska 48
  w godzinach pracy tj. 8.00 – 16.00;
 • drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Centrum Informatycznego.
 • na adres e-mail: praca-ci@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Specjalista-informatyk na adres:

Uniwersytet Opolski
Centrum Informatyczne,

ul. Oleska 48,

45-052 Opole

VII. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i procesu wyboru

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w Centrum Informatycznym w pok. 204, ul. Oleska 48, w dniach 28.04 - 29.04.2015 r. od godz. 9.00.
 2. Aby rekrutacja przebiegała sprawnie, każdy z kandydatów otrzyma na adres e-mail (podany w pkt. V. 3. Wymagane dokumenty) informację o planowanej godzinie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych kandydatów.
 4. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 6. Informujemy, iż nadesłanych ofert i dokumentów nie zwracamy. Zgłoszenia i dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 4527090 do 95 w godz. 9.00 do 15.00.


Opole, dn. 15 kwietnia 2016 roku

.