Adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać następujące dokumenty:

 • podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • CV, kwestionariusz osobowy, kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • wykaz dorobku naukowego wraz z publikacjami
 • informacje o osiągnięciach naukowo-dydaktycznych
 • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

KANDYDACI NA STANOWISKO ADIUNKTA POWINNI:

 • posiadać stopień doktora w zakresie językoznawstwa
 • spełniać wymagania określone w art. 109 i 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Opolskiego
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych
 • posiadać potwierdzone wysokie kompetencje z zakresu językoznawstwa niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem translatoryki
 • dobrze znać zasady funkcjonowania i obsługi Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów oraz obsługi technicznej platformy e-learningowej
 • pełna dyspozycyjność w zakresie prac dydaktycznych, organizacyjnych i społecznych w Instytucie Filologii Germańskiej i w Uniwersytecie Opolskim;

Dokumenty z dopiskiem Konkurs na stanowisko adiunkta  należy złożyć do dnia 5 maja 2016 roku, w Sekretariacie Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego , pl. Staszica 1, 45-052 Opole, pok. 115.

Nie poinformowanie o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem złożonej oferty.

.