Konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki,  na Wydziale Przyrodniczo – Technicznym Uniwersytetu Opolskiego, w Samodzielnej Katedrze Inżynierii Procesowej.

Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Opolskiego oraz posiada:

• stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki lub decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego wydanej na podstawie art.21a Ustawy,

• wykształcenie wyższe, z posiadanym stopniem zawodowym inżyniera mechanika do prowadzenia zajęć z przedmiotów technicznych na  kierunku Edukacja Techniczno –Informatyczna,

• doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych z zakresu pedagogiki, dydaktyki, dydaktyki techniki, mechaniki, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa,

• znajomość języka wschodniosłowiańskiego,

• dorobek naukowy z zakresu pedagogiki, dydaktyki, kształcenia zawodowego, pedeutologii, edukacji ustawicznej,

• doświadczenie w nawiązywaniu współpracy z uczelniami zagranicznymi i krajowymi ośrodkami edukacyjnymi.

Warunki mieszkaniowe:
• uczelnia nie zapewnia mieszkania

Wymagane dokumenty:
- podanie o zatrudnienie do JM Rektora UO
- życiorys
- kwestionariusz osobowy
- dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie  pedagogiki
- dyplom potwierdzający stopień zawodowy inżyniera mechanika
- wykaz publikacji
- oświadczenie o niekaralności (https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/oswiadczenie-nauczyciela-karalnosc-i-nepotyzm.doc).

Preferowane będą osoby posiadające doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim.

Czas trwania konkursu:  do 29.04.2016 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Adres nadsyłania zgłoszeń:

Sekretariat Samodzielnej Katedry Inżynierii Procesowej Uniwersytet Opolski
45-365 Opole
ul. Dmowskiego 7-9

.