Konkurs na stanowisko bibliotekarza do Działu Udostępniania i Informacji Naukowej w Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego

Konkurs na stanowisko bibliotekarza do Działu Udostępniania i Informacji Naukowej w Bibliotece Uniwersytetu Opolskiego

Miejsce pracy:

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Dział Udostępniania i Informacji Naukowej, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Planowane zatrudnienie:

 • od  15 marca 2024 r.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, nauki informacyjne),
 • Znajomość pakietu Office oraz narzędzi do przetwarzania i analizy danych,
 • Umiejętność obsługi narzędzi wyszukiwawczych i baz danych,
 • umiejętność pracy w zespole.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • wybór i umiejętność wykorzystania baz danych i elektronicznych zasobów informacyjnych,
 • organizacja szkoleń dotyczących efektywnego wyszukiwania i korzystania z dostępnych materiałów informacyjnych,
 • analiza potrzeb użytkowników i rozwijanie kolekcji elektronicznej zgodnie z bieżącymi trendami naukowymi,
 • tworzenie materiałów promocyjnych dot. zasobów elektronicznych biblioteki,
 • aktywna promocja zasobów bibliotecznych wśród społeczności akademickiej,
 • prowadzenie przysposobień bibliotecznych i innych warsztatów szkoleniowych dla użytkowników

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej instytucji
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość rozwoju i uczestnictwa w szkoleniach.

Wymagane dokumenty :

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz Kwestionariusz dla pracownika. (formularze ze strony https://bsp.uni.opole.pl/pozostali-pracownicy/ Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim).
 • Dokumenty poświadczające zdobyte wykształcenie.
 • Dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie.

 

Termin składania dokumentów:

 • do 23 lutego 2014 r.

Miejsce i termin składania dokumentów:

 • osobiście w Sekretariacie Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego,
  ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole, pokój 111
 • pocztą na adres: Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego,
  ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole (z dopiskiem: KONKURS)

Kontakt:

Rozstrzygnięcie konkursu:

·         29 lutego 2024 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: zgodnie z ogłoszeniem.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696)

.