Konkurs na stanowisko: asystenta w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Asystenta w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego


JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski Instytut Nauk o Zdrowiu

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zdrowiu

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy): Asystent w grupie pracowników dydaktycznych


PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

1) tytuł zawodowy: magister biotechnologii lub mikrobiologii,

2) doświadczenie zawodowe w zakresie pracy laboratoryjnej oraz dydaktycznej,

3) doświadczenie w wykonywaniu posiewów mikrobiologicznych


DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

 1. umiejętności organizacyjne,

 2. znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnio-zaawansowanym,

 3. umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office),

 4. kursy w zakresie kosmetologii,

 5. publikacje w renomowanych czasopismach naukowych


WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:

1) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

2)  kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kopie ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych,

4)  kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

5) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

6) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub pocztą): Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu UO, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, pok. 022, z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk o Zdrowiu.

Termin składania dokumentów: 08.01.2024 r. – 06.02.2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.02.2024 r.

Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 01.03.2024 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Odrzucone oferty, w 2 miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.


KLAUZULA RODO:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: asystenta.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

.