Konkurs na stanowisko: wykładowcy w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Wykładowcy w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego


JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski Instytut Nauk o Zdrowiu

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zdrowiu

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy): Wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych


PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu,

 2. prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

 3. specjalizacja w dziedzinie fizjoterapii,

 4. co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty,

 5. ukończone kursy zawodowe,

 6. co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej na wyższej uczelni


DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

 1. umiejętności organizacyjne


WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:

1) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

2)  kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

3) kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora,

4) kopia prawa wykonywania zawodu

5) kopie ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych,

6)  kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

7) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

8) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,

9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub pocztą): Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu UO, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, pok. 022, z dopiskiem: Konkurs na stanowisko wykładowcy (Fizjoterapia) w Instytucie Nauk o Zdrowiu.

Termin składania dokumentów: 08.01.2024 r. – 06.02.2024 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.02.2024 r.

Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 01.03.2024 r.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Odrzucone oferty, w 2 miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.


KLAUZULA RODO:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: wykładowcy.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

.