Konkurs na stanowisko adiunkta / starszego wykładowcy w Instytucie Psychologii UO

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta/starszego wykładowcy z terminem zatrudnienia od 01.03.2024 r.

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
 1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie psychologia
 2. Publikacje naukowe z zakresu psychologii
 3. Dyspozycyjność (zajęcia dydaktyczne realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE
 1. Preferowane zainteresowania naukowe – psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia społeczna i pracy, diagnostyka psychologiczna, psychologia różnic indywidualnych, psychologia mediów społecznościowych
 2. Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
 1. Podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.
 3. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (jeśli takie miało miejsce),
 4. Kopia dyplomu magisterskiego i doktorskiego,
 5. Wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego, jeśli dydaktyczny istnieje
 6. Nazwiska i adresy e-mail osoby/osób mogącej ewentualnie udzielić referencji
 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty można składać do 10.02.2024 (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta) w sekretariacie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, pl. Staszica 1, pokój 02, w godzinach 8.00 – 15.00, dostarczyć pocztą tradycyjną, a także koniecznie dodatkowo pocztą elektroniczną (psychologia@uni.opole.pl).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16.02.2024 r.
Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 01.03.2024 r.


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Adiunkt/starszy wykładowca.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).

.