Instytut Informatyki Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko: Profesor lub Profesor uczelni

Podstawowe wymagania kwalifikacyjne:

 1. posiadanie tytułu profesora oraz wybitna pozycja i aktywna działalność naukowa w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej (dot. zatrudnienia na stanowisku profesora);

 2. posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej;

 3. aktualny i znaczący dorobek naukowy z zakresu informatyki;

 4. osiągnięcia w pracy organizacyjnej;

 5. osiągnięcia w pracy dydaktycznej, w tym w szczególności w zakresie promotorstwa prac dyplomowych lub kształcenia doktorantów;

 6. możliwość prowadzenia zajęć w języku polskim lub angielskim;

 7. komunikatywna znajomość języka polskiego;

 8. dyspozycyjność;

 9. uzyskanie grantu, projektu naukowego lub edukacyjnego, lub kierowanie przynajmniej jednym takim grantem, projektem lub zespołem w ramach takiego grantu, projektu;

 10. uczestniczenie w międzynarodowej działalności naukowej lub edukacyjnej.


Wymagane dokumenty:

 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;

 2. życiorys;

 3. dokument potwierdzający posiadanie tytułu profesora tytularnego (dot. zatrudnienia na stanowisku profesora);

 4. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego;

 5. wykaz publikacji w zakresie informatyki;

 6. opis osiągnięć organizacyjnych i dydaktycznych;

 7. kwestionariusz osobowy

(http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania);

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym

(https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/rodo2019/INFORMACJA-dla-kandydatow-do-pracy-2019.pdf );

 1. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 2. zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.


Miejsce i termin składania dokumentów:

Sekretariat Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (pokój nr 228)

ul. Oleska 48

45-052 Opole

Z dopiskiem: Konkurs na stanowisko profesora


lub mailowo na adres: ii@uni.opole.pl


Termin zgłoszeń upływa 26 stycznia 2024 r. o godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie: do 20 lutego 2024 r.


Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.


Inne informacje:

Planowane zatrudnienie od 1 marca 2024 r. lub 1 października 2024 r.

Dla osób spoza Opola istnieje możliwość wsparcia w zakresie otrzymania mieszkania służbowego lub komunalnego.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.


Klauzula RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: profesora.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).

.