Konkurs na stanowisko Adiunkta w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Opolskiego

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
 1. posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej;

 2. aktualny dorobek naukowy z zakresu informatyki i aktywność w staraniach o granty;

 3. doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej, ze szczególnym uwzględnieniem języków programowania, algorytmiki lub metod numerycznych;

 4. możliwość prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim na poziomie min. B2;

 5. dyspozycyjność.


DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

 1. W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę aplikacje osób posiadających znaczący dorobek naukowy.

 2. Posiadanie szczególnej wiedzy lub umiejętności ważnych dla działalności badawczej lub dydaktycznej (np. certyfikaty).


WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;

 2. życiorys;

 3. odpis dyplomu magisterskiego lub dokument równoważny;

 4. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora;

 5. wykaz publikacji w zakresie informatyki;

 6. plan badań naukowych w dyscyplinie informatyka;

 7. opis osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych;

nazwiska i adresy e-mailowe trzech osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie;

 1. kwestionariusz osobowy

(http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania);

 1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym

(https://uni.opole.pl/biblioteka/docs/rodo2019/INFORMACJA-dla-kandydatow-do-pracy-2019.pdf );

 1. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 2. zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Instytutu Informatyki Uniwersytetu Opolskiego (pokój nr 228)

ul. Oleska 48

45-052 Opole

Z dopiskiem: Konkurs na stanowisko adiunkta/asystenta

lub

e-mailowo na adres: ii@opole.pl.

Termin zgłoszeń upływa 26 stycznia 2024 r. o godz. 15:00.

Rozstrzygnięcie: do 20 lutego 2024r.


Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie.


INNE INFORMACJE

Planowane zatrudnienie od 1 marca 2024 lub 1 października 2024 r.

Dla osób spoza Opola istnieje możliwość wsparcia w zakresie otrzymania mieszkania służbowego lub komunalnego.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: profesora.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.

.