Konkurs na stanowisko technika na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Konkurs na stanowisko technika na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

Miejsce pracy:

 • Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Planowane zatrudnienie:

 • od 01 lutego 2024 r.

Wymagania:

 • Wykształcenie – a) średnie (technikum chemiczne) lub, b) wyższe (licencjat, magister)
  z kierunku chemia albo kierunków pokrewnych lub, c) wykształcenie średnie (poświadczone maturą) z minimum 2-letnim stażem w laboratorium,

 • umiejętność pracy w zespole.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Opieka nad laboratoriami dydaktycznymi, w tym:

- przygotowanie laboratorium do zajęć i porządkowanie po zajęciach,

- ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu,

- ocena stanu stosowanych surowców i odczynników,

- przygotowanie odczynników do zajęć,

- gospodarowanie odpadami,

- wypełnianie zadań związanych z planowaniem i realizacją zamówień do pracowni.

 • Wsparcie techniczne nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w laboratoriach i pracowniach Wydziału.

 • Opieka nad urządzeniem do demineralizacji wody, w tym:

- ocena sprawności i kompletności powierzonego sprzętu,

- wypełnianie zadań związanych z serwisowaniem.

 • Wykonywanie przydzielanych okresowo przez dziekana albo koordynatora kierunku zadań związanych z funkcjonowaniem i realizacją zajęć dydaktycznych oraz promocyjnych.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej instytucji

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

 • świadczenia socjalne

Wymagane dokumenty :

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ORAZ Kwestionariusz dla pracownika. (formularze ze strony https://bsp.uni.opole.pl/pozostali-pracownicy/ Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim).

 • Dokumenty poświadczające zdobyte wykształcenie.

 • Dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie.

Termin składania dokumentów:

 • od dnia 3 stycznia 2024r.

Miejsce i termin składania dokumentów:

 • osobiście w dziekanacie Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego,
  Opole, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pokój 110,111

 • pocztą na adres: Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego,
  Opole, ul. Oleska 48, 45-052 Opole

Kontakt:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: zgodnie z ogłoszeniem.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696)

.