Konkurs na stanowisko samodzielnego informatyka

Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko: samodzielny informatyk


I. Opis stanowiska pracy:

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku „Samodzielny Informatyk” będzie należało m.in.:

 • tworzenie dokumentacji przetargowej dotyczącej sprzętu IT,
 • procesowanie zamówień wewnętrznych,
 • tworzenie specyfikacji zestawów komputerowych oraz innych sprzętów IT,
 • przyjmowanie oraz weryfikacja zgodności zaoferowanego sprzętu ze specyfikacją zamawiającego,
 • nadawanie numerów inwentaryzacyjnych,
 • wstępna konfiguracja sprzętu IT,
 • kontakt z dostawcami,
 • wsparcie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego w sprawie realizacji zamówień na sprzęt IT,
 • wsparcie w kwestiach informatycznych pozostałych pracowników,
 • świadczenie wsparcia i pomocy technicznej dla użytkowników końcowych w zakresie obsługi Windows i programów użytkowych,
 • procesowanie realizacji dostaw sukcesywnych w zakresie sprzętu komputerowego.

II. Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość systemów z rodziny Microsoft Windows,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość sprzętu IT,
 • znajomość obsługi systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
 • znajomość zagadnień dotyczących Zamówień Publicznych.
 • sumienność oraz zorganizowanie,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • wysoka kultura osobista oraz płynność w przekazywaniu informacji.

III. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie konfiguracji sieci komputerowych (Ethernet, TCP/IP)
 • znajomość prawa Zamówień Publicznych,
 • doświadczenie w pracy na styku pomiędzy działem IT, a resztą organizacji,
 • znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

IV. Oferujemy:

 • stabilne wynagrodzenie i umowę o pracę,
 • możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
 • dostęp do najnowszych technologii i urządzeń sieciowych,
 • praca w zespole specjalistów z branży IT.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys i list motywacyjny,
 2. kserokopie świadectw pracy potwierdzających zdobyte dotychczas doświadczenia zawodowe,
 3. adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej,
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Do oferty o pracę można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
i osiągnięcia.

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Termin złożenia dokumentów: do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 12.00
Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 • osobiście w pokoju 204 (II piętro), budynek Centrum Informatycznego, ul. Oleska 48,  w godzinach pracy tj. 8.00-16.00;
 • drogą pocztową. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Centrum Informatycznego,
 • na adres e-mail: praca-ci@uni.opole.pl.

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Samodzielny Informatyk” na adres:

Uniwersytet Opolski
Centrum Informatyczne
ul. Oleska 48
45-052 Opole

VII. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i procesu wyboru

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w Centrum Informatycznym w pok. 204, ul. Oleska 48.
 2. Aby rekrutacja przebiegała sprawnie, każdy z kandydatów otrzyma na adres e-mail (podany w pkt. V. 3. Wymagane dokumenty) informację o planowanej godzinie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych kandydatów
 4. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 6. Informujemy, iż nadesłanych ofert i dokumentów nie zwracamy. Zgłoszenia i dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 452 7090 w godz. 9.00 do 15.00.

KLAUZULA RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Samodzielny Informatyk
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

.