Konkurs na stanowisko w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego

Aktualizacja: 05.01.2022 r.

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej sześcio- [ 6 ] miesięczne doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;
 • Potwierdzone uczestnictwo w co najmniej jednym [ 1 ] szkoleniu z zakresu zamówień publicznych w  okresie ostatnich dwunastu [ 12 ] miesięcy;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się  w edytorach tekstowych oraz arkuszach kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista oraz miła aparycja;
 • Umiejętność sporządzania i redagowania pism.

WYMAGANIA FAKULTATYWNE:

 • Umiejętność sporządzania i redagowania dokumentacji przetargowej, wzorów umów, pism, sporządzania protokołów;
 • Co najmniej dwu - [ 2 ] letnie doświadczenie w procedurze zamówień publicznych (w trybach ustawowych) po  stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;
 • Ukończone studia z zakresu prawa, administracji lub kontroli i audytu;
 • Umiejętność zamieszczania ogłoszeń na portalu e-Zamówienia oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • Znajomość podstawowych zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w szczególności w zakresie udzielania zamówień publicznych na ich potrzeby;
 • Umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych.

OPIS STANOWISKA:

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych (sporządzanie pełnej dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, dbanie o prawidłowość prowadzonych postępowań), w tym współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu Opolskiego w powyższym zakresie;
 • Analiza i weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, ustawą Prawo zamówień publicznych i  wewnętrznymi regulacjami Uniwersytetu Opolskiego;
 • Monitorowanie aktualnych przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądowego w zakresie zamówień publicznych;
 • Archiwizowanie sporządzonych dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań.

WARUNKI PRACY:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Świadczenia socjalne; 
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech [ 4 ] godzin;
 • Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy z  dokładnym  opisem przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego,
 • List motywacyjny,
 • Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i  umiejętności,
 • Oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2022r.w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika  11 A, 45-040 Opole (parter pok. Nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696)

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)".

.