Konkurs na stanowisko specjalisty w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Opolskiego

Aktualizacja: 04.01.2022 r.

WYMAGANIA OBLIGATORYJNE:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej sześcio- [ 6 ] miesięczne doświadczenie w pracy związanej z wyszukiwaniem ofert i dokonywaniem zakupów lub stosowaniem prawa zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach tekstowych oraz arkuszach kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej jak i w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość, kultura osobista oraz miła aparycja;
 • umiejętność organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów.

WYMAGANIA FAKULTATYWNE:

 • umiejętność sporządzania i redagowania wzorów umów, pism, sporządzania protokołów;
 • co najmniej sześcio- [6] miesięczne doświadczenie w procedurze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy;
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych;
 • znajomość podstawowych zasad realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w  szczególności w zakresie udzielania zamówień publicznych na ich potrzeby;
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki zamówień publicznych.

OPIS STANOWISKA:

 • przygotowywanie dokumentacji źródłowych (w tym między innymi: dokumentów wymaganych przez Regulamin udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Opolskim, opisów przedmiotu zamówienia we współpracy z odpowiednią uczelnianą jednostką merytoryczną) pozwalających na przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji przetargowej przez zespół prowadzący postępowania w trybach ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowych;
 • prowadzenie postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych dla zamówień, dla których nie jest wymagane stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych (w tym wykonywane zapytań ofertowych, prowadzenie oceny ofert) oraz współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu Opolskiego w powyższym zakresie;
 • ustalanie szacunkowej wartości zamówienia;
 • archiwizowanie sporządzonych dokumentów dotyczących prowadzonych postępowań.

WARUNKI PRACY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • świadczenia socjalne; 
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech [4] godzin;
 • możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony: www. uni.opole.pl z zakładki pracownik dokumenty do pobrania)
 • odpisy dyplomów i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie

Dokumenty należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych, Uniwersytet Opolski w Opolu, Pl. Kopernika 11a, Collegium Minus pok. 6 w terminie do 21 stycznia 2022 r. (z zaznaczeniem na kopercie – administracja BZP) lub pocztą.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696)

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.