Konkurs na stanowisko referenta/specjalisty do nadzoru prawnego

Konkurs na stanowisko referenta/specjalisty do nadzoru prawnego.

Wymiar: 1 pełny etat.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • swobodne poruszanie się w edytorach tekstowych oraz kalkulacyjnych;
 • doświadczenie w pracy biurowej na podobnym lub tożsamym stanowisku;
 • zdolność szybkiego uczenia się;
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, samodzielność, kreatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy własnej, dokładność oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków.


Dodatkowymi atutami będą:

 • umiejętność sporządzania i redagowania pism, wniosków, tworzenia dokumentacji;
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych;
 • umiejętność korzystania i interpretacji aktów prawnych.


Podstawowy zakres wykonywanych zadań:

 • obsługa kancelaryjna Zespołu Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego;
 • prowadzenie korespondencji z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu oraz podmiotami zewnętrznymi;
 • redagowanie prostych pism procesowych;
 • obsługa radców prawnych w zakresie prowadzonych postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych oraz obsługi prawnej w Uniwersytecie;
 • obsługa Monitora UO (systemu wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu) – zamieszczanie aktów prawnych na stronie www, redagowanie aktów prawnych zgodnie z zasadami legislacji itp.;
 • gromadzenie, udostępnianie i archiwizacja wewnętrznych aktów prawnych Uniwersytetu;
 • prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem przez Rektora Uniwersytetu pełnomocnictw i upoważnień, w tym ich archiwizacja oraz prowadzenie rejestru;
 • archiwizacja dokumentacji znajdującej się w Zespole Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego.


Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy z  dokładnym  opisem przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego (do pobrania ze strony www.uni.opole.pl – pracownik – dokumenty do pobrania);
 • List motywacyjny;
 • Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i  umiejętności;
 • Oświadczenie o niekaralności.


Dokumenty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2021 r. w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, Pl. Kopernika  11 A, 45-040 Opole (parter pok. Nr 6).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Konkurs organizowany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696)

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
.