Konkurs na stanowisko referenta na wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego

KONKURS NA STANOWISKO REFERENTA NA WYDZIALE NAUK O POLITYCE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Wymiar etatu: 1 pełny etat (1 stanowisko)

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;

 • Znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym;

 • Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Office, edytorów tekstu,  poczty mailowej,  Internetu;

 • Umiejętność organizacji czasu pracy i ustalania priorytetów;

 • Zdolność samodzielnego działania;

 • Logiczne myślenie oraz umiejętność analitycznego podejścia do problemów.

Idealnego kandydata powinno cechować:

Zdolności organizacyjne, dokładność, sumienność, terminowość, wysoka kultura osobista, zdolność pracy w zespole, 

Opis stanowiska pracy

 • Obsługa studentów;

 • Obsługa systemu ewidencji USOS;

 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z organizacją, realizacją i rozliczeniem studiów realizowanych  w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale;

 • Współpraca z koordynatorami kierunków.

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy z  dokładnym  opisem przebiegu wykształcenia i doświadczenia zawodowego;

 • List motywacyjny;

 • Odpisy dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i  umiejętności;

 • Oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2021r., godz. 15:00  w sekretariacie Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej, Opole, ul. Katowicka 89 pok. 309

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

.