Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta / specjalistę w Biurze Rachunkowości

Konkurs na stanowisko samodzielnego referenta / specjalistę w Biurze Rachunkowości 

Wymagania obligatoryjne :

 • Wykształcenie minimum średnie kierunkowe;
 • Co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku księgowym;
 • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych i zasad rachunkowości;
 • Wiedza dotycząca zagadnień z zakresu środków trwałych, w tym klasyfikacji środków trwałych;
 • Dobra umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel;
 • Umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu;
 • Umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Wymagania fakultatywne :

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne będzie dodatkowym atutem.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

 • Bieżące księgowanie operacji gospodarczych zgodnie z zakładowym planem kont uczelni;
 • Ewidencja majątku trwałego, w tym o wartości poniżej 3 500zł oraz obcych składników majątku;
 • Prowadzenie w programie komputerowym ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • Kontrola obiegu dokumentów środków trwałych;
 • Zapewnianie bieżącej i sprawnej obsługi finansowo-księgowej dot. środków trwałych;
 • Prowadzenie, uczestnictwo i rozliczanie inwentaryzacji;
 • Bieżąca współpraca z jednostką Inwentaryzacji, Komisją Likwidacyjną oraz Komisją Inwentaryzacyjną Uczelni;
 • Ewidencja księgowa i analiza kont księgowych związanych z przejęciem zakończonych zadań inwestycyjnych ( środki trwałe i WNiP), ewidencja, przegląd i bieżąca weryfikacja środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, sprzedaży
 • Potwierdzanie i weryfikacja sald kont środków trwałych 
 • Dekretowanie i kontrola dokumentów księgowych pod kątem ich zgodności z przyjętym planem kont
 • Bieżące księgowanie operacji gospodarczych związanych z realizowanymi projektami, w tym współfinansowanymi z UE;
 • Rozliczanie projektów w obszarze przychodowo – kosztowym zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • Opracowywanie danych na potrzeby obowiązkowej sprawozdawczości budżetowej, statystycznej oraz wewnętrznej;
 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącą inwentaryzacją kont księgowych oraz na koniec roku obrotowego.

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej instytucji;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • Świadczenia socjalne.
 • Zatrudnienie od 01 stycznia 2022 r.

Wymagane dokumenty :

 • Kwestionariusz osobowy (wg wzoru w załączeniu);
 • List motywacyjny;
 • Odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów), potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia, kursy, itp.;
 • Referencje;
 • Oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2021 r. w  Biurze Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, pl. M. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty, w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu przed wskazanym terminem.
Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”. (Dz. U. z 2018, poz.1000)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSOBY  UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: samodzielnego referenta / specjalistę ds. księgowości.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Załączniki

.