Konkurs na stanowisko samodzielny referent w Uniwersyteckim Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskie

Stanowisko:   samodzielny referent w Uniwersyteckim Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego.

Podstawowe obowiązki osoby zatrudnionej na ww. stanowisku:

 • prowadzenie biura Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego oraz spraw związanych z Akademickim Centrum Karier ACK funkcjonującym w ramach UCTWiT UO,
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej, finansowej i organizacyjnej UCTWiT UO,
 • przygotowanie projektów umów o wykonanie prac badawczo-rozwojowych oraz umów cywilnoprawnych,
 • obsługa strony internetowej UCTWiT UO i ACK oraz mediów społecznościowych,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjno-administracyjnymi Uniwersytetu Opolskiego,
 • współpraca z otoczeniem biznesowym i instytucjonalnym,
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie stanowiska pracy.

Szczegółowe obowiązki osoby zatrudnionej na ww. stanowisku:

 • realizacja procesu komercjalizacji wyników prac naukowych o potencjale wdrożeniowym, zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami uczelni,
 • obsługa prac zleconych przez podmioty zewnętrzne w zakresie badań prowadzonych lub współprowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Opolskiego oraz prac w zakresie korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Opolskiego,
 • inicjowanie w środowisku naukowym Uniwersytetu Opolskiego projektów o potencjale wdrożeniowym, w szczególności we współpracy z przedsiębiorcami, w tym pozyskiwanie komercyjnych usług badawczych,
 • doradztwo oraz współorganizacja szkoleń skierowanych do pracowników naukowych, studentów, uczestników studiów podyplomowych, doktorantów Uniwersytetu Opolskiego w zakresie:
  • komercjalizacji wyników badań,
  • możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej,
  • realizacji komercyjnych usług badawczych.
 • prowadzenie działań w ramach Akademickiego Centrum Karier w szczególności:
  • prowadzenie strony Akademickiego Centrum Karier, mediów społecznościach,
  • współprowadzenie Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego,
  • współprowadzenie badań Monitoringu Karier Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu Opolskiego,
  • współorganizacja poradnictwa zawodowego dla studentów Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy,
  • współorganizacja szkoleń, warsztatów, konferencji umożliwiającym studentom i absolwentom nabycie dodatkowych lub podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych i karierowych, zdobywanie pracy, doskonalenie metod poszukiwania pracy oraz znajomości prawa pracy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy – co najmniej 3 lata,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • biegła znajomość pakietu Ms Office,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole, komunikatywność,
 • dokładność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w stabilnej instytucji;
 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – docelowo na czas nieokreślony;
 • świadczenia socjalne;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Dokumenty:

 • CV wraz z dyplomami potwierdzającymi wykształcenie,
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony www.uni.opole.pl  z Zakładki Pracownik – dokumenty do pobrania),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy oraz doświadczenie.

Termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2021.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 • osobiście - Biuro Uniwersyteckiego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Opolskiego, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31, pok. 2 (Dom Studenta Kmicic) w godzinach: 8.00-15.00,
 • drogą pocztową - w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpłynięcia dokumentów do Biura UCTWiT UO,
 • na adres e-mail: transferwiedzy@uni.opole.pl

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: pracownik administracyjny.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
.