Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego – asystent dydaktyczny na Wydziale Filologicznym

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Kandydat powinien posiadać:

1) stopień magistra w zakresie Filologii Angielskiej z uprawnieniami do nauczania j. angielskiego;

2) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie zaawansowanym (C1-C2), w pracy z grupami dorosłych;

3) umiejętność obsługi platform internetowych i podstawowych programów komputerowych, np. MS Office, USOS, obsługa strony internetowej.

4) Kandydat powinien odznaczać się wysoką kulturą osobistą, kreatywnością i dyspozycyjnością.


DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

1) zaawansowana praca doktorska z zakresu akwizycji języka angielskiego,

2) udokumentowany udział w konferencjach i szkoleniach w zakresie akwizycji języka angielskiego w Polsce i za granicą,

3) publikacje naukowe w Polsce i za granicą,

4) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych


WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

1) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,

2) CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

3) kopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz doktorskiego,

4) kwestionariusz osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: https://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,

5) oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,

6) oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.


WYKSZTAŁCENIE

Stopień magistra w zakresie Filologii Angielskiej z uprawnieniami do nauczania j. angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych (kwalifikacje do zawodu nauczyciela j. angielskiego)


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Uniwersytet Opolski

Sekretariat Instytutu Językoznawstwa

45-040 Opole

pl. Kopernika 11 p. 203

Termin: 3 września 2021 r. do godz. 14.00 (w dniach od 2 do 20 sierpnia możliwe jest złożenie dokumentów w Kancelarii UO, Collegium Minus, pokój nr 2 lub 3).


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.

 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: asystent dydaktyczny.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.

 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.

 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.