Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie prawa gospodarczego, handlowego lub finansowego (konkurs nr 2)

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w zakresie prawa gospodarczego, handlowego lub finansowego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

Wymagania konieczne:

 1. Ukończone polskie studia prawnicze lub studia zagraniczne uznane za równoważne,
 2. Stopień doktora w zakresie nauk prawnych,
 3. Dorobek naukowy w zakresie prawa gospodarczego, handlowego lub finansowego,
 4. Znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym udział w międzynarodowej wymianie naukowej,
 5. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć,
 6. Doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 7. Czynny udział w życiu naukowym.


Wymagania pożądane

 1. Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 2. Posiadanie uprawnień zawodowych,
 3. Znajomość drugiego języka obcego,
 4. Udokumentowana umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych,
 5. Umiejętności organizacyjne.


Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do JM Rektora,
 2. Życiorys z wykazem publikacji, grantów i innych osiągnięć badawczych i dydaktycznych,
 3. Krótki opis planów badawczych i dydaktycznych,
 4. Kopia dyplomu ukończenia studiów,
 5. Kopia dyplomu doktorskiego.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w terminie od 11.06.2021 do 30.06.2021w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole, pok. 2.15.

Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2.  Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny.
 4.  Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6.  Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7.  Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.