Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie prawa cywilnego i kanonicznego

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w zakresie prawa cywilnego i kanonicznego w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Opolskiego

Wymagania konieczne:

 1. Ukończone polskie studia prawnicze lub studia zagraniczne uznane za równoważne,
 2. Stopień doktora w zakresie nauk prawnych lub w zakresie prawa kanonicznego,
 3. Dorobek naukowy w zakresie prawa cywilnego lub kanonicznego,
 4. Znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym udział w międzynarodowej wymianie naukowej oraz prowadzenie zajęć,
 5. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć,
 6. Tzw. „licencjat rzymski” z prawa kanonicznego,
 7. Czynny udział w życiu naukowym.


Wymagania pożądane

 1. Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
 2. Posiadanie uprawnień zawodowych,
 3. Znajomość drugiego języka obcego,
 4. Udokumentowana umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych,
 5. Umiejętności organizacyjne,
 6. Ukończone studia teologiczne.


Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do JM Rektora,
 2. Życiorys z wykazem publikacji, grantów i innych osiągnięć badawczych i dydaktycznych,
 3. Krótki opis planów badawczych i dydaktycznych,
 4. Kopia dyplomu ukończenia studiów,
 5. Kopia dyplomu doktorskiego.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w terminie od 11.06.2021 do 30.06.2021w Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych, ul. Katowicka 87 a, 45-060 Opole, pok. 2.15.

Uniwersytet Opolski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1.  Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2.  Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: Adiunkt badawczo-dydaktyczny.
 4.  Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6.  Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7.  Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.