Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego: adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Do konkursu mogą przystąpić osoby które posiadają:

 1. stopień naukowy doktora nauk o polityce;
 2. znaczący dorobek naukowy po awansie na stopień doktora, stanowiący podstawę do wystąpienia o awans na stopień doktora habilitowanego;
 3. doświadczenie dydaktyczne nabyte w uczelni akademickiej;
 4. pozytywne oceny ewaluacyjne kompetencji dydaktycznych (opinie studentów i przełożonego).


DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

 1. wszechstronność i ranga dorobku naukowego (publikacje, granty, udział w konferencjach naukowych, działalność ekspercka, inne),
 2. zainteresowania naukowe –  nauki o polityce, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo ;
 3. dokonania organizacyjne, inne formy aktywności i wykształcenia,
 4. biegła znajomość języków obcych (angielski)


WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE

 1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego;
 2. dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia doktora;
 3. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
 4. Curriculum vitae;
 5. autoreferat;
 6. wykaz publikacji;
 7. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych;
 8. oświadczenie o dziedzinie nauki dyscypliny naukowej oraz upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;
 9. Oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf,


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Termin: 24.06.2021 r. godz. 15:00
Miejsce: Sekretariat Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
Opole, ul. Katowicka 89, pok. 309


KLAUZULA RODO:

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: adiunkta.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.