Konkurs na stanowisko: instruktora (Dietetyka) w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

Instytut Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko instruktora (Dietetyka).

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zdrowiu.
STANOWISKO (z oznaczeniem grupy): Instruktor w grupie pracowników dydaktycznych.

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
 1. Magisterium z Psychologii,
 2. Ukończone studia (minimum I stopnia) na kierunku Dietetyka,
 3. Doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania na stanowisku Dietetyka/Psychodietetyka.

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:
 1. obsługa programu Kcalmar.pro i/lub Dietetykpro.pl,
 2. umiejętność obsługi Programów MS, Teams, MS Word, MS Excel,
 3. dobra znajomość́ języka angielskiego,
 4. umiejętność́ pracy w zespole.

WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:
 1. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 3. kopie ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych,
 4. kwestionariusz  osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania,
 5. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 6. oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym. 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Miejsce składania dokumentów (osobiście lub pocztą): Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu UO, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, pok. 022, z dopiskiem: Konkurs na stanowisko instruktora (Dietetyka) w Instytucie Nauk o Zdrowiu.
Termin składania dokumentów: 24.05 - 22.06.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.06.2021 r.
Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2021 roku.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Odrzucone oferty, w 2 miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.

KLAUZULA RODO:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: instruktora.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest  art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1). 
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.