Konkurs na stanowisko: starszy wykładowca w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

KONKURS NA STANOWISKO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Starszego wykładowcy w Instytucie Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego

JEDNOSTKA: Uniwersytet Opolski  Instytut Nauk o Zdrowiu

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zdrowiu

STANOWISKO (z oznaczeniem grupy): Starszy wykładowca w grupie pracowników dydaktycznych

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. stopień naukowy doktora w dyscyplinie: nauki o zdrowiu i/lub nauki o kulturze fizycznej
 2. kursy/szkolenia/studia podyplomowe uprawniające do prowadzenia przedmiotów zawodowych w zakresie wspomagania dietetycznego w sporcie i treningu personalnym, psychodietetyki - na kierunku dietetyka,
 3. Przynajmniej 5 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej.


DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Publikacje naukowe, popularnonaukowe w zakresie żywienia i wspomagania w sporcie i treningu personalnym.


WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE:

 1. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 2. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 3. kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora,
 4. kopie ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych,
 5. kwestionariusz  osobowy ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie: http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania
 6. podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 7. oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub pocztą): Sekretariat Instytutu Nauk o Zdrowiu UO, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, pok. 022, z dopiskiem: Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk o Zdrowiu.

Termin składania dokumentów: 17.05 - 15.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.06.2021 r.

Oczekuje się, że wybrany kandydat rozpocznie pracę od 1 października 2021 roku.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Odrzucone oferty, w 2 miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: starszy wykładowca.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.