Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Instytucie Psychologii UO

Rektor Uniwersytetu Opolskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego z terminem zatrudnienia 1.10.2021 r.
 

Dokumenty (z dopiskiem: Konkurs nr 2 na stanowisko  asystenta dydaktycznego  w Instytucie Psychologii UO) można składać osobiście do 08.07.2021   lub przesłać pocztą tradycyjną a także elektroniczną (psychologia@uni.opole.pl) do sekretariatu Instytutu Psychologii  Uniwersytetu Opolskiego, 45-052 Opole, pl. Staszica 1, pokój 02 do dnia 08.07.2021 r. (liczy się data wpłynięcia).
 

Wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra psychologii,
 • zainteresowania naukowe w zakresie dyscypliny psychologia.

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

 • Zainteresowanie w zakresie psychologii ogólnej, osobowości i diagnozy psychologicznej,
 • Dyspozycyjność w zakresie prac organizacyjnych w Instytucie Psychologii.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie w Instytucie Psychologii UO skierowane do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego,
 2. Kwestionariusz osobowy,
 3. CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 4. Kopia dyplomu magisterskiego,
 5. List polecający od samodzielnego pracownika z dyscypliny psychologia lub wskazanie dla Komisji Konkursowej takiej osoby do kontaktu,
 6. Wykaz dorobku naukowego (opcjonalnie),
 7. Oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego lub certyfikaty,
 8. Oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy.


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: asystent dydaktyczny.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.