Konkurs na stanowisko referent/specjalista ds. płac w Biurze Rachuby Wynagrodzeń

Uniwersytet Opolski ogłasza konkurs na stanowisko referent/specjalista ds. płac w Biurze Rachuby Wynagrodzeń.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, lub średnie ekonomiczne
 • minimum 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • praktyczna znajomość przepisów ubezpieczeń społecznych, przepisów podatkowych i prawa pracy, prawa cywilnego
 • samodzielność, dokładność, systematyczność oraz dobra organizacja pracy
 • zdolności analityczne
 • umiejętność sprawnego wykorzystania narzędzi informatycznych takich jak: Word, Excel
 • umiejętność pracy samodzielnej, jak i w zespole, pod presją czasu
 • umiejętność pozyskiwania wiedzy, dokładność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista
 • znajomość programu Płatnik
 • znajomość przepisów prawa o szkolnictwie wyższym oraz praca na kierowniczym stanowisku w przedmiotowym obszarze będzie dodatkowym atutem.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in.:

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców
 • rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, świadczeń macierzyńskich rodzicielskich i rehabilitacyjnych zgodnie z aktualnym stanem prawnym
 • dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń
 • komunikacja z komornikami
 • przygotowywanie raportów płacowych na potrzeby wewnętrzne uczelni
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji i zaświadczeń ZUS
 • zgłoszenia i wyrejestrowania do ZUS, naliczanie składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Przygotowanie danych do deklaracji PIT-4R I PIT-8AR
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • sporządzanie zaświadczeń i informacji dla pracowników
 • sporządzanie dokumentów do celów emerytalno-rentowych
 • Wprowadzanie danych do systemu kadrowo – płacowego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej instytucji;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • świadczenia socjalne
 • planowane zatrudnienie od 01 czerwca 2021 r. 

Wymagane dokumenty :

 • kwestionariusz osobowy
 • list motywacyjny
 • odpisy dokumentów (w tym kopie dyplomów), potwierdzających posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia, kursy, itp.
 • referencje
 • oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 roku w  Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego, Collegium Minus, pl. M. Kopernika 11a, 45-040 Opole, w pokoju nr 6 (parter).

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie ustalonym przez organizatora konkursu.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty, w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia konkursu przed wskazanym terminem lub do jego przedłużenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych „  (Dz. U. z 2018, poz.1000)


KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: referent/specjalista ds. płac.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Załączniki

.