Konkurs na stanowisko administratora stron WWW

Uniwersytet Opolski ogłasza konkurs na stanowisko webmaster / programista PHP.

I. Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość systemu Wordpress
 • Doświadczenie w programowaniu PHP (OOP, MVC), HTML i SQL
 • Bardzo dobra znajomość Javascript (jQuery oraz technologii Ajax)
 • Bardzo dobra znajomość CSS
 • Dobra znajomość SQL
 • Doświadczenie z pracą z bazami danych MySQL oraz MariaDB
 • Podstawowa znajomość administracji serwerami Apache oraz MySQL
 • Podstawowa znajomość obsługi programów graficznych takich jak Photoshop, GIMP

II. Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość Wordpress Divi
 • Umiejętność modyfikacji i tworzenia prostych dodatków do Wordpressa, edycji “skórek”
 • Znajomość i płynne poruszanie się w systemach Linux
 • Znajomość zagadnień SEO
 • Znajomość zagadnień związanych z WCAG 2.0
 • Dobra znajomość języka angielskiego

III. Wymagania dodatkowe:

 • Odpowiedzialność za podejmowane decyzje
 • Wysoki poziom kultury osobistej
 • Umiejętność planowania i organizowania własnej pracy, umiejętność pracy w zespole

IV. Opis stanowiska pracy:

Do obowiązków pracownika na stanowisku „Administratora stron WWW” będzie należało m.in:

 • Techniczne opracowywanie nowych modułów oraz aktualizacja serwisu informacyjnego uczelni z materiałów powierzonych przez wszystkie jednostki organizacyjne
 • Wdrażanie nowych stron WWW tworzonych na potrzeby jednostek organizacyjnych UO
 • Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania stron internetowych
 • Pomoc JO przy wdrażaniu i instalacji otwartych systemów CMS typu Wordpress
 • Tworzenie własnych stron oraz rozwiązań opartych o PHP, Javascript, SQL, HTML w zależności od potrzeb
 • Monitorowanie i utrzymywanie poprawności działania oraz dostępności stron internetowych
 • Optymalizowanie działania stron internetowych przy współpracy z admin. serwerów Linux
 • Wdrażanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania informacji na stronach internetowych
 • Udostępnianie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych (WCAG 2.0)
 • Administrowanie Monitorem Aktów Prawnych UO
 • Pełnienie obowiązków I administratora Biuletynu Informacji Publicznej BIP

V. Wymagane dokumenty:

 • Podanie o zatrudnienie.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieni (do pobrania na stronie www.uni.opole.pl – pracownik – dokumenty do pobrania).
 • Kserokopie świadectw pracy potwierdzających zdobyte dotychczas doświadczenia zawodowe
 • Adres e-mail, na który zostanie przesłana informacja o wyznaczonej godzinie rozmowy kwalifikacyjnej

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone w dwa miesiące po rozstrzygnięciu konkursu.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Do oferty można dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,
adresy (linki) do utworzonych własnych czy zespołowych stron www.

VI. Termin, miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów: do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00
 2. Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
 • osobiście w Biurze Marketingu i Public Relations  UO, ul. Katowicka 87B, 45-061 Opole, pokój nr. 7, w godzinach pracy tj. 9.00 – 15.00;
 • na adres e-mail: promocja@uni.opole.pl

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko Webmaster / Programista PHP na adres:

Biuro Marketingu i PR
Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 87B, 45-061 Opole,
tel. +48 77 452 73 96

VII. Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji i procesu wyboru

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą prowadzone w Biurze Marketingu i Public Relations  UO w pok. nr. 7, w dniach 28-29.04.2021 r. od godz. 8.30.
 2. Aby rekrutacja przebiegała sprawnie, każdy z kandydatów otrzyma na adres e-mail (podany w pkt. V. 4. Wymagane dokumenty) informację o planowanej godzinie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do zaproszenia tylko wybranych kandydatów.
 4. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 6. Informujemy, iż nadesłanych ofert i dokumentów nie zwracamy. Zgłoszenia
  i dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

KLAUZULA RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: administratora stron WWW
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
 7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu

.