Mamy dwa nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Mamy dwa nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego!

29 marca 2021 r. Rada Doskonałości Naukowej przyznała Uniwersytetowi Opolskiemu uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w  dyscyplinie nauki o polityce i administracji  oraz w dyscyplinie nauki prawne, w dziedzinie nauki społeczne.

Dotychczas nasz uniwersytet posiadał to najwyższe uprawnienie akademickie w 6 dyscyplinach, w 3 dziedzinach. Decyzja RDN oznacza zwiększenie stanu posiadania do 8 dyscyplin w 4 dziedzinach.

Uprawnienia habilitacyjne w naukach o polityce i administracji to efekt rozwoju tej dyscypliny, który miał swój początek przed ponad dwudziestu laty, jeszcze w Instytucie Nauk Społecznych. Jakościowy impuls zespołowi politologów nadał kierujący wówczas Instytutem profesor Bartłomiej Kozera. Po podziale INS na trzy jednostki w 2004 roku powołano Instytut Politologii. Pod kierownictwem profesor Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak dyscyplina nauki o polityce uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora, utworzono dwa kolejne kierunki studiów oraz trójstronne studia międzynarodowe Europa Master, a kadra Instytutu zwiększyła się z 18 w 2004 do 32 w roku 2012.

Uprawnienia habilitacyjne to efekt wysiłku organizacyjnego i dydaktycznego oraz wyraz uznania osiągnięć naukowych dla 42-osobowego zespołu pracowników Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, którym od 2012 roku kieruje dr hab. Lech Rubisz, prof. UO. Tylko w ostatnich pięciu latach kilkaset publikacji naukowych, w tym 22 monografie autorskie i kilkadziesiąt artykułów w wysoko punktowanych czasopismach polskich i międzynarodowych, kilkanaście grantów naukowych, w tym 7 NCN i 2 NCBiR o łącznej wartości ponad 5 mln zł oraz kadra 20 samodzielnych pracowników naukowych, to tylko wybrane dane ilościowe świadczące o dorobku i potencjale dyscypliny. Solidną podstawę tych osiągnięć stanowi kształcenie ponad 500 osób na 6 sześciu kierunkach w ramach Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej oraz na studiach doktoranckich.

Uzyskanie przez Uniwersytet Opolski praw do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych jest kolejnym krokiem w rozwoju tej dyscypliny. Zespół Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Prawnych konsekwentnie, od kilkunastu lat budował kadrę i wyrabiał sobie renomę na różnych polach badawczych. Zgodnie ze strategią wydziału i instytutu badania skupiły się w trzech osiach, związanych z istniejącymi zespołami badawczymi: Katedrą UNESCO Prawa Dziedzictwa Kulturowego, Zespołem Law & Religion oraz Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii. Instytut ma też wyrobioną markę w innych obszarach, jak choćby nauki historyczno-doktrynalne, prawo karne, zabezpieczenia społecznego, czy prawo finansowe i upadłościowe. Od strony dydaktycznej mamy najlepszą w Polsce klinikę prawa, a nasi absolwenci bardzo dobrze radzą sobie na egzaminach wstępnych na aplikacje prawnicze.

Sama procedura uzyskiwania stopnia trwała niespełna rok, jednakże na ten sukces złożyła się wieloletnia praca całego zespołu. - Jesteśmy szczęśliwi, że pełnię praw akademickich uzyskujemy w roku jubileuszu 15 lat istnienia WPiA oraz 20 lat istnienia studiów administracyjnych w Opolu – podkreśla prof. Piotr Stec z INP.

Materiał przygotowany w INoPiA i INP

Decyzja - nauki o polityce i administracji

Decyzja - nauki prawne

.