Konkurs na stanowisko: profesor w specjalności neurologia

PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
1. spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20.07.2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r., poz. 1668);
2. posiadają tytuł zawodowy lekarza i specjalizację w dziedzinie neurologia
3. posiadają
• prawo wykonywania zawodu
• stopień naukowy doktora habilitowanego
• dorobek naukowy


WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE
1. CV obejmujące wyodrębnione informacje dotyczące:
 • danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail);
 • PESEL;
 • aktualnego miejsca zatrudnienia;
 • posiadanego stopnia naukowego doktora ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny;
 • posiadanego stopnia naukowego doktora habilitowanego ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny;
 • posiadanych specjalizacji i innych kompetencji zawodowych potwierdzonych szkoleniami, kursami itp.;
 • dotychczasowego zatrudnienia zawodowego;
 • dotychczasowego zatrudnienia jako nauczyciel akademicki (wymienić uczelnie);
 • doświadczenia i dorobku dydaktycznego (wymienić przedmioty ze wskazaniem kierunku studiów, na którym były/są realizowane, autorstwa lub współautorstwa podręczników lub skryptów, prowadzenia kół naukowych, promotorstwa prac licencjackich lub magisterskich ze wskazaniem kierunku studiów);
 • doświadczenia zawodowego i dorobku praktycznego związanego ze słowami kluczowymi;
 • dorobku naukowego (ogólna charakterystyka tematyki, ilość prac, uczestnictwo w kongresach, zjazdach itp., funkcje w towarzystwach naukowych, redakcjach czasopism naukowych).
2. Podsumowanie ilościowe publikacji z łącznymi: punktacją MNiSzW, wartością IF, Indeksem Hirscha
3. Aktualny wykaz publikacji opracowany chronologicznie za okres przed i po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk medycznych z wyodrębnieniem dorobku związanego z słowami kluczowymi w układzie:
 • Monografie lub rozdziały w monografiach
 • Publikacje w czasopismach posiadających impact factor
 • Publikacje w innych czasopismach recenzowanych
 • Pozostałe publikacje (w tym streszczenia w materiałach zjazdowych)

4. Kopia lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
5. Kopia lub odpis dyplomu posiadanego stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego.
6. Kopia/e lub odpis/y dyplomu/ów specjalizacji.
7. Kopia lub odpis prawa wykonywania zawodu.
8. Kopia/e lub odpis/y ukończonych kursów czy szkoleń zawodowych.
9. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzącym działalność dydaktyczną na kierunku lekarskim i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, w charakterze nauczyciela akademickiego od 1 lipca 2021 roku.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym.
11. Podanie do Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Opolskiego.
12. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny na stronie www.uni.opole.pl w folderze: Pracownik, zakładka: Dokumenty do pobrania.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
w terminie do dnia: 26.03.2021
z dopiskiem: Konkurs na stanowisko: profesor w specjalności neurologia

KLAUZULA RODO
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski - Inspektor Ochrony Danych Osobowych, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów postępowania rekrutacyjnego na stanowisko: adiunkt
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 pkt. b i c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres przetwarzania danych osobowych reguluje Kodeks Pracy oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami). Niepodanie wymaganych informacji (danych osobowych) skutkować będzie niezakwalifikowaniem do procesu rekrutacji.
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
7. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla zrealizowania rekrutacji na stanowisko określone w pkt.3.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

.