Konkurs na stanowisko pracy w dziekanacie Wydziału Chemii

wymiar etatu – 1 pełny etat

1. Od kandydatów oczekujemy:

− wykształcenie co najmniej średnie

− bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Word)

− zdolność i chęć do szybkiego uczenia się

−  umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność

− umiejętność pozyskiwania wiedzy ze źródeł ogólnodostępnych w zakresie wykonywanych obowiązków

− doświadczenia w pracy administracyjno-biurowej

2. Dodatkowe oczekiwania

− znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację

3. Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie między innymi:

− obsługa administracyjna spraw w obszarze związanym z dziekanatem Wydziału Chemii oraz sekretariatem Instytutu Chemii m.in.: obsługa kancelaryjna Wydziału/Instytutu, organizowanie dokumentacji finansowej Wydziału/Instytutu, spraw związanych z zamówieniami, fakturami, delegacjami pracowników Instytutu,

− obsługa studentów  m.in.: rozliczanie semestru w systemie USOS przygotowanie pełnej dokumentacji egzaminu dyplomowego; podpinanie przedmiotów w danym cyklu w systemie USOS; sporządzanie dla studentów kart okresowych osiągnięć studenta;drukowanie dyplomów, suplementów do dyplomu; przedłużanie ważność w systemie USOS legitymacji studenckich; obsługiwanie system płatności za usługi edukacyjne w systemie USOS (m.in.: przypisywanie propozycje płatności w systemie USOS za czesne dla obcokrajowców;propozycji płatności za powtarzanie przedmiotów; sprawdzanie wpłat w systemie USOS za legitymacje elektroniczne, za powtarzanie oraz wpis warunkowy);zlecanie druku legitymacji studenckich

− prowadzenie dokumentacji studenckiej m.in. archiwizacja

  − wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

4. Oferujemy:

− pracę w stabilnej instytucji

− zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

− świadczenia socjalne

5. Wymagane dokumenty:

− podanie o zatrudnienie

− kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie www.uni.opole.pl – pracownik – dokumenty do pobrania)

− odpisy lub kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności.

Na dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Termin składania ofert: do 15 lutego 2021 roku

Dokumenty należy składać w Biurze Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Opolskiego (pok. nr 6) w Opolu, Pl. Kopernika 11 a (Collegium Minus) w godzinach: 8.00-15.00 lub przesłać na podany adres.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Odrzucone oferty, w trzy miesiące po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną komisyjnie zniszczone.

.